หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามผล การเรียนรู้และความเข้าใจ รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ครอบครัวและสถาบัน การศึกษา ในการจดบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียน และการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพของผู้ปกครอง รวมทั้งรับทราบ ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบัญชีพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น และรวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำไปพัฒนางานส่งเสริมการจัดทำบัญชี ให้มีความเหมาะสมและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวม 10 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
t20160608130456_343735.jpg
t20160608130457_343736.jpg
t20160608130525_343738.jpg
t20160608130526_343739.jpg
t20160608130538_343741.jpg
t20160608130539_343742.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888