หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์สร้างความโปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2552 - 2555 แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับฟังข้อคิดเห็น ข้เอเสนอแนะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนระยะต่อไป รวมทั้งผลักดันการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงาน ก.พ., สำนักงบประมาณ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ชุมนุมสหกรณ์ฯ ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้เกี่ยวข้องของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888