หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางพจมาน รอดบุญส่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล พร้อม ทีมงานกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ เป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีใน การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบ บัญชีภาคเอกชน โดยการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 51 แห่ง ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละโครงการ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรโครงการที่จัดขึ้น โดยจะได้สรุปรวบรวมข้อมูลนำเสนอ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมให้มีความ เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม อันจะส่งผลให้ผู้รับ การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
t20160530130632_341870.jpg
t20160530130633_341871.jpg
t20160530130639_341873.jpg
t20160530130640_341874.jpg
t20160530130646_341876.jpg
t20160530130647_341877.jpg
t20160530130653_341879.jpg
t20160530130654_341880.jpg
t20160530130700_341882.jpg
t20160530130701_341883.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888