หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการร่วมบูรณาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง สนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และบรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 240 คน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเชิง บูรณาการในการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ให้มี ธรรมาภิบาลที่ดี และรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทาง ประชารัฐสู่ความสามัคคีปรองดอง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.โดยมี นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริม สหกรณ์ เข้าร่วมในการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
t20160527130822_341498.jpg
t20160527130823_341499.jpg
t20160527130829_341501.jpg
t20160527130830_341502.jpg
t20160527130838_341504.jpg
t20160527130838_341505.jpg
t20160527130846_341507.jpg
t20160527130846_341508.jpg
t20160527130853_341510.jpg
t20160527130854_341511.jpg
t20160527130900_341513.jpg
t20160527130901_341514.jpg
t20160527130908_341516.jpg
t20160527130909_341517.jpg
t20160527130917_341519.jpg
t20160527130918_341520.jpg
t20160527130925_341522.jpg
t20160527130926_341523.jpg
t20160527130932_341525.jpg
t20160527130933_341526.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888