หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางพจมาน รอดบุญส่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผลพร้อมด้วยทีมงานกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โดยการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 31 แห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละโครงการ รวมทั้ง รับทราบปัญหาอุปสรรคในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรโครงการที่จัดขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลครั้งนี้ กลุ่มแผนงานฯ สตท.6 จะได้สรุป รวบรวมข้อมูลนำเสนอและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร การจัดอบรม ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการ อบรม อันจะส่งผลให้ผู้รับการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
t20160518170021_338643.jpg
t20160518170022_338644.jpg
t20160518170018_338646.jpg
t20160518170019_338647.jpg
t20160518170016_338649.jpg
t20160518170016_338650.jpg
t20160518170013_338652.jpg
t20160518170014_338653.jpg
t20160518170012_338655.jpg
t20160518170011_338656.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888