หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรให้เจริญก้าวหน้า นางสาวมาลีรัตน์ โกอุดมวิทย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดอบรม การเรียนรู้ เสริมทักษะการใช้โปรแกรม GL V.2.0 สำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้าราชการและพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณืประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการสอนแนะการปฏิบัติจริงให้แก่สหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีGL V1..0 และ เปลี่ยนเป็น GL V 2.0 ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมตัวใหม่ สามารถถ่ายโอนข้อมูลสหกรณ์และบันทึกบัญชีได้รวดเร็วเป็นปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888