หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งพัฒนาครูบัญชีอาสา ต้นแบบความสำเร็จ ด้านบัญชี สู่การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทย สนองนโยบาย เกษตรยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิด เผยว่า ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชี อาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขึ้น ณ โรงแรม ตรัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา ซึ่งเป็นแกนนำเกษตรกร ทำหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถ จัดทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสม ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผน งาน/โครงการสำคัญๆ ที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2559 โดยจัดให้มีการเสวนา เรื่อง "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของต้นแบบการ ใช้ข้อมูลบัญชี เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนา อาชีพ ตัดสินใจลงทุนทำอาชีพ หรือ ปรับเปลี่ยนอาชีพ ต้นแบบการใช้ ข้อมูลบัญชี เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ร่วมขับ เคลื่อนงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แล บทบาทครูบัญชีต้นแบบความสำเร็จในการใช้ข้อมูลต้นทุนประกอบ อาชีพ ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ๘๘๒ ศูนย์ รวม ทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน และเทคนิคการถ่าย ทอดความรู้ด้านบัญชีให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างเครือข่ายชมรมครู บัญชี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า นอกจากการจัดเสวนาเสริมสร้างความรู้แก่ครู บัญชีแล้ว ยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ โดย มีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อม มอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวและชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ครูบัญชี รวมทั้งการศึกษาดูงานและเข้าเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ นายสุริยะ ชูวงศ์ ครูบัญชีจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับการคัด เลือกเป็นครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จ พระ บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีพืชมงคล วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ ณ พระราชพิธีท้องสนามหลวง ด้วย "ครูบัญชี นับเป็นเครือข่ายสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัว เรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้สามารถควบคุมรายรับ-ราย จ่ายในครัวเรือน สร้างวินัยทางการเงินในการใช้จ่ายเงิน อย่างระมัดระวัง รอบคอบ สามารถพึ่งพา ตนเองได้ รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง ตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้แก้ไขปัญหา ความยากจน และหนี้สิน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต มีอนาคตที่ดีต่อไป

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888