หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นายสุนทร แสนปากดี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) และครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอนาแก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาก ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตร ของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน จากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาโสกเหนือ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
t20160503151357_335663.jpg
t20160503151357_335664.jpg
t20160503151355_335666.jpg
t20160503151355_335667.jpg
t20160503151353_335669.jpg
t20160503151352_335670.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888