หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5)
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ใน ฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐานในการ แก้ไขปัญหา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 150 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก และศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
t20160426124947_333923.jpg
t20160426124948_333924.jpg
t20160426125001_333926.jpg
t20160426125001_333927.jpg
t20160426125012_333929.jpg
t20160426125013_333930.jpg
t20160426125027_333932.jpg
t20160426125027_333933.jpg
t20160426125046_333935.jpg
t20160426125047_333936.jpg
t20160426125053_333938.jpg
t20160426125054_333939.jpg
t20160426125105_333941.jpg
t20160426125106_333942.jpg
t20160426125114_333944.jpg
t20160426125115_333945.jpg
t20160426125122_333947.jpg
t20160426125123_333948.jpg
t20160426125129_333950.jpg
t20160426125129_333951.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888