หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชี ชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า เกษตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดย การใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไข ปัญหา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองสะโน อำเภอธาตุพนม และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
t20160323111631_326827.jpg
t20160323111631_326828.jpg
t20160323111638_326830.jpg
t20160323111639_326831.jpg
t20160323111646_326833.jpg
t20160323111647_326834.jpg
t20160323111654_326836.jpg
t20160323111654_326837.jpg
t20160323111701_326839.jpg
t20160323111702_326840.jpg
t20160323111708_326842.jpg
t20160323111709_326843.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888