หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559
เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 นางสาวรักไพร เมือบศรี นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้แทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559 เพื่อดำเนินการให้การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นไปอย่างมีระบบ มีความ เที่ยงธรรมในการตัดสิน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด บึงกาฬ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดบึงกาฬขึ้น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการ กระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่งคง รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่ สาธารณชน ตามแผนวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจ ชุมชนข้ากล้องบ้านโคกอุดม อำเภอพรเจริญ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้าน ป่าก่อ อำเภอเซกา วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดโนนอุดม อำเภอโซ่พิสัย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอเสื่อโพธิ์ทอง อำเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนสวนปอ อำเภอบึง โขงหลง และวิสาหกิจชุมชนโนนไพศาลยางพารา อำเภอบุ่งคล้า
t20160322150252_326641.jpg
t20160322150252_326642.jpg
t20160322150250_326644.jpg
t20160322150248_326645.jpg
t20160322150246_326647.jpg
t20160322150246_326648.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888