intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

โครงการพัฒนา ยุวบัญชีในถิ่นทุรกันดาร (Youth Accountant)1.หลักการและเหตุผล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดย ตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สอดแทรกสอนแนะนำ การจัดทำบัญชีไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมผลิตทางการเกษตร โครงการอาหารกลางวัน โดย ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่ครูไปสู่นักเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี ให้รู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผนในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ต่อมาในปี 2552 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นแบบ "โครงงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีผ่านกลไกสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรม ผลิตทางการเกษตร เรียนรู้การวางแผน การจัดการบนพื้นที่การเกษตร และสร้างต้นแบบยุวบัญชีให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ โดย ใช้กลไกการบัญชีเป็นเครื่องมือ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบครบวงจรและเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการ บันทึกบัญชีไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจประกอบอาชีพ เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานจริง ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการ พัฒนา และขยายผลสู่ชุมชน ให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการสนับสนุน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนายุวบัญชี ในถิ่นทุรกันดาร "Youth Accountant ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ 6 กิจกรรม โดยให้ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน เพื่อให้ยุวบัญชีและผู้ปกครอง ได้เรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีและการทำ เกษตร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสหกรณ์ในโรงเรียน โดยการส่งเสริมการเรียนรู้บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดความผาสุกในครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อสร้างและพัฒนายุวเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ 2.2 เพื่อให้ยุวเกษตรกรร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีผ่านกลไกสหกรณ์นักเรียน อันจะก่อให้เกิด วินัยการออมในอนาคต 2.3 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการจัดการภูมิปัญญาทางบัญชีระหว่างโรงเรียน ยุวเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และชุมชน 3. เป้าหมาย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จำนวน 411 โรงเรียน ดำเนินการภาย ใต้ 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 3.1 กิจกรรมการบัญชีและงบการเงินสหกรณ์นักเรียน (Youth Accounting Program) 3.2 กิจรรมครอบครัวผาสุก(Happiness Family) 3.3 กิจกรรม "โครงงานภูมิปัญญาทางบัญชี (Youth Accounting Project) 3.4 กิจกรรม "คิดจริง ทำจริง ปฏิบัติจริง (My Little Farm) 3.5 กิจกรรมขับเคลื่อนยุวบัญชีสู่ครอบครัวผาสุก(Little Farm to Village) 3.6 กิจกรรมพัฒนาธุรกิจร้านค้าสหกรณ์นักเรียน (Coop Shop) 4. การดำเนินการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2553 – 2554 6. งบประมาณ งบประมาณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาทางบัญชี การออกแบบธุรกิจเกษตร และการสร้าง วินัยทางการเงิน