หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ DGRV ประเทศเยอรมนี เสริมสร้างความรู้การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี และการรายงานการสอบบัญชีแก่บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ DGRV ประเทศเยอรมนี เสริมสร้างความรู้ การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี และการรายงานการสอบบัญชี แก่บุคลากร นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ และงบประมาณส่วนหนึ่งจากสหกรณ์เยอรมันและ สมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (Deutscher Genossenchafts-und Raiffeisenverband e.V.: DGRV) ในการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงด้านการ วางแผนและขั้นตอนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำให้ บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนกา รสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชี การสอบบัญชี โดยเน้นที่ความเสี่ยง เป็นต้น จนสามารถนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักวิเคราะห์ และมีเทคนิคในการสังเกตข้อบกพร่องในการดำเนิน งานของสหกรณ์ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็น ชาวเยอรมัน ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการ สอบบัญชีจาก DGRV ในมุมมองของผู้สอบบัญชีชาว เยอรมัน ซึ่งจากความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชี สหกรณ์และ DGRV ที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันยาว นานนี้ สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บุคลากรกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ได้นำไปใช้พัฒนางานได้เป็น อย่างดี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัด ให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี และหลัก สูตร รายงานการสอบบัญชี โดยเป็นความร่วมมือของสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน หรือ DGRV ทั้งจากสำนักงานใหญ่ ประเทศเยอรมนี และสำนักงานประจำกรุงฮานอย ประเทศ เวียดนาม ซึ่งการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่บุคลากรของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ประสบการณ์ในงานอาชีพจากองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านสหกรณ์ในระดับโลก ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากแถบประเทศตะวันตกด้วย ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรการบริหารความ เสี่ยงในงานสอบบัญชี มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงเฉพาะด้านและการตรวจสอบทุจริต ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานด้าน สอบบัญชี ส่งผลให้งานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และหลักสูตร รายงาน การสอบบัญชี มุ่งเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการเขียนรายงานการสอบบัญชี รวมทั้ง ความแตกต่างระหว่างรูปแบบรายงานการสอบบัญชีของไทยกับเยอรมนี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การเขียนรายงานการสอบบัญชี รวมทั้งเปิดโลกทัศน์สู่งานวิชาชีพในระดับสากล "การอบรมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่จะพัฒนา บุคลากรกรมฯ ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน การปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888