หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สตส.สมุทรสงคราม เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมปองอินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กล่าวว่า ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและในการ ประกอบอาชีพ ปัจจัยหนึ่งเกิดจากการขาดการวิเคราะห์วาง แผนทางการเงินที่ถูกต้อง การทำบัญชี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาความ เป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงทำ ให้ทราบรายรับ – รายจ่าย และข้อมูลทางการเงินเท่านั้น แต่ข้อมูลทางบัญชีสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างประสบความสำเร็จ มีภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในการดำรงชีวิต ช่วยให้เกิดการจัดระเบียบวินัยในการใช้ จ่ายและมองเห็นช่องทางการเพิ่มรายได้ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี จะ ส่งผลให้เกิดช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้ มุ่งสู่การ พัฒนาให้เกิดความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งของประชาชนอย่าง ยั่งยืน จึงถือได้ว่าการจดบันทึกบัญชีจะสามารถนำพาให้ ชีวิตรอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการรณรงค์และ ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่ประชาชน โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ เป็นผู้ดำเนินการในส่วนภูมิภาค โดยสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครือข่าย ภาคประชาชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีจากกรมฯ สู่เกษตรกรและประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชี พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการถ่าย ทอดความรู้และส่งเสริมการทำบัญชีสู่ชุมชนต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็ง ให้กับบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดี สามารถนำบัญชีไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดำเนิน ชีวิตของตนเองซึ่งปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สร้างครูบัญชีอาสาไว้ครอบคลุมทุกภูมิภาค แล้วจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย ในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยมีตัวอย่างเกษตรกรหลายท่านที่ได้ รับการส่งเสริมด้านบัญชีจากกรมฯ และนำไปใช้จนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างโอกาสในการ ต่อยอดทางธุรกิจที่หลากหลาย เกิดขึ้นเป็นรายได้จากการทำบัญชี จากจุดเริ่มต้นในการดำเนิน ชีวิตในการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง มีวินัยทางการเงินมากขึ้น ก็เกิดช่องทางในการสร้างรายได้ เกิด ความคิดในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือนแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าจำหน่ายในชุมชน นอกจากนี้ เมื่อได้ รับโอกาสในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตก็จะยิ่งส่งผลให้สินค้านั้นเป็นที่ยอมรับสู่ตลาดที่ ใหญ่ยิ่งขึ้น ซึ่งหากพิจารณาบัญชีนี้สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมาก มายทั้งการใช้ชีวิตและการพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยบัญชี "การทำบัญชี หลายคนอาจจะคิดว่าทำยาก และอาจไม่เห็นผลสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น แต่ หากมีการจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จะทำให้ผู้จดบันทึกเห็นถึงพฤติกรรมการใช้ จ่าย และสามารถนำไปวิเคราะห์วางแผนทางการเงินของตนเองให้สมดุล ไม่เกิดหนี้สินได้ อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888