หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.7 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ" ปี 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงาน ให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท โดยจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "36 ปี แห่งพระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม" โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยาน หลวงราชพฤกษ์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมสนองงานตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เริ่มต้นจากการวางระบบบัญชี ให้กับโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกสอนแนะนำการจัดทำบัญชีที่เหมาะสมไว้ในกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดให้แก่ครูไปสู่นักเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมี ความรู้ด้านการบัญชี ให้รู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผนในการจำหน่ายสินค้า และผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160204105431_316841.jpg
t20160204105431_316842.jpg
t20160204105438_316844.jpg
t20160204105439_316845.jpg
t20160204105445_316847.jpg
t20160204105446_316848.jpg
t20160204105453_316850.jpg
t20160204105454_316851.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888