intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์คู่มือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฯ 1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 2. คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 3. แนวทางปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ 4. วิธีปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีหน่วยงานอื่นประสงค์จะจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ 4.1 โครงการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) 4.2 ตารางกำหนดการอบรม 4.3 เอกสารประกอบการบรรยาย - การดำเนินกิจการสหกรณ์การเกษตร - การดำเนินกิจการสหกรณ์ร้านค้า - การดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ - เทคนิคการตรวจสอบกิจการและการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ - บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ - หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ (มีการแก้ไข สไลด์ที่ 28) 4.4 (ตัวอย่าง) วุฒิบัตร กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดและขอรับรองหลักสูตรจาก กตส. (มีการแก้ไข) 5. รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ฯ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6. รายชื่อหน่วยงานที่ขอใช้หลักสูตรการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ในการอบรม 7. ข่าวการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการของหน่วยงานต่างๆ 8. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 9. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรกร 10. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรอย่างง่าย 11. คู่มือการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 12. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ปี 2556 13. ประกาศ คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ (ยกเลิก) 14. รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 15. ทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ ลำดับที่ 1 - 4292 16. ประวัติและผลงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558