หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมซักซ้อมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ผ่านระบบ Video Conference
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมโครงการตามแผน พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59เพื่อให้เกษตรกรได้รับการดูแลและสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างแหล่ง อาหารในชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในฤดูแล้ง สร้างโอกาส ในการปรับเปลี่ยนการผลิต และเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งทั้งใน พื้นที่และนอกพื้นที่เขตชลประทานสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมรับฟัง การประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำคำแนะนำ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา ภัยแล้ง ปี 2558/59 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160114152247_312286.jpg
t20160114152247_312287.jpg
t20160114152245_312289.jpg
t20160114152245_312290.jpg
t20160114152243_312292.jpg
t20160114152243_312293.jpg
t20160114152240_312295.jpg
t20160114152241_312296.jpg
t20160114152237_312298.jpg
t20160114152238_312299.jpg
t20160114152235_312301.jpg
t20160114152236_312302.jpg
t20160114152233_312304.jpg
t20160114152234_312305.jpg
t20160114152232_312307.jpg
t20160114152229_312308.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888