หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 4 จัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่องการบริหารจัดการข้าวของสหกรณ์การเกษตร
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เป็น ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืช เศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนิน การสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่องการบริหารจัดการข้าวของสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางการส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการ บัญชีของสหกรณ์ ตลอดจนระบบควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยง พร้อมแลก เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายใน การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 147 คน ณ ห้องวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
t20151224151318_307968.jpg
t20151224151319_307969.jpg
t20151224151315_307971.jpg
t20151224151316_307972.jpg
t20151224151309_307974.jpg
t20151224151310_307975.jpg
t20151224151306_307977.jpg
t20151224151312_307978.jpg
t20151224151304_307980.jpg
t20151224151303_307981.jpg
t20151224151259_307983.jpg
t20151224151300_307984.jpg
t20151224151258_307986.jpg
t20151224151257_307987.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888