หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้าง ศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ที่ทำหน้าที่ให้บริการการติดตั้งและดูแลการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบ วงจร ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ครบวงจร สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร ที่มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นจากโปรแกรม เดิม ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น และโปรแกรมระบบสินค้า ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อ เพิ่มทักษะและความชำนาญในการใช้งาน จนสามารถนำไปใช้ในการให้บริการติดตั้ง อบรม สอนแนะแก่สหกรณ์ และบุคลากรของกรมฯ ได้ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม เพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบต่างๆ ของโปรแกรม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อันจะส่งผลให้สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ ควบคุม ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานได้ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1 – 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด จำนวน 35 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558
t20151214103401_304656.jpg
t20151214103401_304657.jpg
t20151214103408_304659.jpg
t20151214103409_304660.jpg
t20151214103416_304662.jpg
t20151214103417_304663.jpg
t20151214103423_304665.jpg
t20151214103423_304666.jpg
t20151214103430_304668.jpg
t20151214103430_304669.jpg
t20151214103437_304671.jpg
t20151214103437_304672.jpg
t20151214103445_304674.jpg
t20151214103446_304675.jpg
t20151214103453_304677.jpg
t20151214103454_304678.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888