หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ หวังพัฒนาบุคลากรด้าน IT ทำหน้าที่ให้บริการการติดตั้งและ ดูแลการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แก่สหกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขัน โดยคำนึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว เพิ่มความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยให้บริการติดตั้งแก่สหกรณ์ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกบัญชีที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในที่ดี อันจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร Version ใหม่ๆ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ครอบคลุมและครบถ้วน ส่งผลให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็วแบบ One Stop Service อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บุคลากรด้าน IT ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการโปรแกรมในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะสามารถให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แก่สหกรณ์ได้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน IT ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น และโปรแกรมระบบสินค้า รวมทั้งวิธีการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบเงินให้กู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สหกรณ์ ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้เป็น Version 2 และได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการใช้งาน จนสามารถนำไปใช้ในการให้บริการติดตั้ง อบรม สอนแนะแก่สหกรณ์ และบุคลากรของกรมฯ ได้ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งคาดหวังว่า ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888