หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ ๑๐๐ ปีการสหกรณ์ไทย เสริมสร้างระบบธรรมภิบาลที่ดีให้สหกรณ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ร่วมบูรณาการหน่วยงานและภาคีเครือข่ายสหกรณ์ จัดงาน ในโอกาสทศวรรษครบ ๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย เตรียมคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบเสริมสร้างระบบธรรมภิบาลที่ดีให้แก่สหกรณ์ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการสหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการ สหกรณ์ไทย ได้กำหนดจัดโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ ไทย รวมถึงแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบ สหกรณ์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นหนึ่งหน่วยงานหลัก ที่เป็นคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าว โดยได้ร่วม ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับ สหกรณ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเตรียมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุก ประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ ตามนโยบาย รัฐบาล ที่เห็นชอบประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ ๑๐๐ ปี ของการ สหกรณ์ไทย เพื่อให้สหกรณ์ เป็นองค์กรสำคัญของสังคมในการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาชนบท โดยมีส่วนราชการต่างๆ และองค์กรประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดัน และร่วมกันทำบทบาทหน้าที่ของตนในการส่งเสริมและสนับสนุน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากการร่วมขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เตรียมคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบ จำนวน ๑๐๐ สหกรณ์ โดยให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ หน่วยงานในสังกัดกรมฯ พิจารณา คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิเคราะห์ลักษณะธุรกิจ ระบบบัญชีและการ ควบคุมภายในของสหกรณ์ในปีปัจจุบัน เพื่อเข้าไปวางระบบบัญชีและควบคุมภายในให้สหกรณ์ เป้าหมายตามที่ออกแบบ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระบบร่วมกับสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับ สหกรณ์ และสหกรณ์มีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี สามารถบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888