หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บูรณาการความร่วมมือ เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงนามบันทึกความเข้า ใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการ เงินแก่การก่อการร้าย โดยได้รับเกียรติจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่า การลงนามความ ร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการ บูรณาการร่วมกันระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม อันเป็นความผิด มูลฐานตามกฎหมายดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐาน สากล โดยประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานของทั้งสามหน่วย งาน ตลอดจนสนับสนุนด้านวิชาการ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือการดำเนินการอื่นใดตามที่แต่ละ หน่วยงานร้องขอ โดยอยู่บนพื้นฐานความจำเป็น ความเหมาะสม และภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้ อำนาจ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริม สหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ จะดำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ โดยในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชีของสหกรณ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะได้ดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ นอกจากจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) ระหว่าง ๓ หน่วยงานแล้ว ภายใน งานยังจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของ สหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ข้าราชการกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญใน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปปง. เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๕๐ คน.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888