หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบ บัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่ม ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตาม มาตรฐานสากล ส่งผลให้สามารถใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้สอบบัญชีใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรของสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 10 จำนวน 37 คน ทั้งนี้ การอบรมรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151030095053_294879.jpg
t20151030095054_294880.jpg
t20151030095102_294882.jpg
t20151030095102_294883.jpg
t20151030095109_294885.jpg
t20151030095109_294886.jpg
t20151030095116_294888.jpg
t20151030095117_294889.jpg
t20151030095123_294891.jpg
t20151030095124_294892.jpg
t20151030095130_294894.jpg
t20151030095131_294895.jpg
t20151030095137_294897.jpg
t20151030095138_294898.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888