หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้บริการปรึกษาแนะนำด้านบัญชี เสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ในงาน"สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย และงาน"นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลอง ผดุงกรุงเกษม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมให้บริการปรึกษา สอนแนะความรู้ในการจัดทำ บัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูก ต้องในการจัดทำบัญชี และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถจัดทำบัญชีได้ ใช้ บัญชีเป็น และสามารถนำไปใช้วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว เสริมสร้างวินัยที่ดีทางการเงินและเพิ่มเงินออม โดยออกบู๊ธนิทรรศการด้าน บัญชี ในการจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้าง ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย กำหนดจัด งานระหว่างวันที่ 2 – 25 ตุลาคม 2558 และงาน"นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไทยเพื่อ SMEs กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2558 ระหว่าง เวลา 10.00-20.00 น. ทั้งนี้ งาน"สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย และงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ได้รับพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs นักวิจัย นักพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึ งผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายมีโอกาสได้ซื้อขายสินค้าวิทยา ศาสตร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย โดยมีหน่วยงานทั้ง ภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมให้การสนับสนุน จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ และจำหน่ายสินค้าต่างๆ และจะมีพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น. โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ เวทีตลาดคลองผดุง กรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ข้างทำเนียบรัฐบาล.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888