หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย เพยาว์ กิมปฐม ความเดิมฉบับที่แล้ว ได้นำเสนอผลการศึกษาการทำธุรกิจปุ๋ยของสหกรณ์ ปี 2550 โดยเฉพาะการลงทุนทำธุรกิจซื้อขายปุ๋ยล่วงหน้า หรือ ตั๋วปุ๋ย หรือ ธุรกิจค้ากระดาษ แล้วแต่จะเรียกกัน โดยพบว่า ธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วสูงถึง 3-4 เท่าตัว รูปแบบการทำธุรกิจมีทั้งเงินเชื่อและเงินสด สำหรับเงินลงทุนทำธุรกิจ พบว่า นอกจากเงินทุนของตัวสหกรณ์แล้ว ยังมีเงินทุนที่ได้มาจากการชักชวนให้สหกรณ์อื่นนำเงินมาฝากโดยคิดอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป หรืออาศัยเครดิต สินเชื่อของสหกรณ์อื่น เป็นต้น ประเด็นที่น่าสนใจอะไรเป็นแรงกระตุ้นให้สหกรณ์หันมาทำธุรกิจประเภทนี้ กันมากมาย นับวันจะมีจำนวนและปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขยายเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงจากทำธุรกิจกับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย โยงไยไปทำกับสหกรณ์ด้วยกัน และแพร่กระจาย สู่กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ทั้งภายในจังหวัดเดียวกันและข้ามจังหวัดสำหรับฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นภาพเส้นทางการเชื่อมโยงธุรกิจในรูปลักษณะต่างๆ โดยจะยกตัวอย่างของสหกรณ์ที่ทำธุรกิจนี้สัก 2 – 3 แห่งเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของการสร้างเครือข่ายโยงไยทำธุรกิจซื้อขายกันหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น แบบเชื่อมโยงภายในจังหวัดเดียวกัน แบบข้ามจังหวัด และทั้งภายในจังหวัดเดียวกัน และข้ามจังหวัด โดยจะแสดงเป็นแผนภาพดังนี้ สหกรณ์การเกษตร ก. จำกัด จังหวัดปทุมธานี มีเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจซื้อ-ขาย ตั๋วปุ๋ย กับสหกรณ์ด้วยกัน และเชื่อมโยงสู่กองทุนหมู่บ้าน แบบข้ามจังหวัด หมายเหตุ : สกก. คือ สหกรณ์การเกษตร สก. คือ สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร ก. จำกัด จังหวัดปทุมธานี มีเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจซื้อ-ขาย ตั๋วปุ๋ย กับสหกรณ์ด้วยกัน และเชื่อมโยงสู่กองทุนหมู่บ้าน แบบข้ามจังหวัด สหกรณ์การเกษตร ค. จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ ซื้อ-ขายตั๋วปุ๋ยกับ สหกรณ์ด้วยกัน และเชื่อมโยงสู่กองทุนหมู่บ้าน ทั้งภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด นี้เป็นแค่ภาพบางส่วนเท่านั้น ซึ่งน่าแปลกที่บรรดาสหกรณ์ต่างหันมาสนใจทำธุรกิจ ประเภทนี้มากขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว อะไรเป็นตัวกระตุ้นกันแน่ ผลตอบแทน หรือ ผลกำไร หรือ ความต้องการของสมาชิก และสมาชิกได้รับประโยชน์จากธุรกิจประเภทนี้จริงหรือไม่ สหกรณ์คงจะให้คำตอบได้ดี ซึ่งหากมองกลับกันถ้าสหกรณ์ใช้วิธีการนี้กับผลผลิตสมาชิกที่เป็นสินค้าเกษตรเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา ผลไม้ ฯลฯ มาสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจกันเป็นขบวนการ น่าจะสร้างอำนาจการต่อรองได้มากกว่า อย่างไรก็ตามท้ายที่สุด สิ่งที่ผู้บริหารสหกรณ์ต้องคำนึง คือ หลักการสหกรณ์ หรือ เจตนารมย์ที่จัดตั้งสหกรณ์เพื่อใคร อย่างไร เป็นสำคัญ

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 11825 คน

จำนวนคนโหวต 26 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
4%
  ให้ 2 คะแนน
 
4%
  ให้ 3 คะแนน
 
46%
  ให้ 4 คะแนน
 
19%
  ให้ 5 คะแนน
 
27%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888