หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย ... นุจรินทร์ ตรีมงคล ... เงินออมเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตได้ และยังใช้สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการจัดตั้งสหกรณ์ที่ต้องการช่วยให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อดูการออมในภาพรวมของประเทศ พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการออมลดลง การออมของประเทศ อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และไม่เพียงพอจะรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต้องใช้เงินลงทุน เป็นจำนวนมาก อัตราการออมอยู่ที่ประมาณ 30.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สหกรณ์ (Cooperatives) หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์มีทั้งหมด 7 ประเภท แบ่งเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตร 3 ประเภท (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม) และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 4 ประเภท (สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) กลุ่มเกษตรกร (Farmer Groups) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งร่วมกันดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ยังไม่อาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้ ปี 2557 ภาคสหกรณ์ไทย ประกอบด้วย สหกรณ์ทุกประเภท(ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) และ กลุ่มเกษตรกร มีจำนวนทั้งสิ้น 10,717 แห่ง (สหกรณ์ทุกประเภท 6,648 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 4,069 กลุ่ม) มีสมาชิกรวมทั้งประเทศ 12.14 ล้านคน แบ่งเป็นสมาชิกภาคการเกษตร 6.65 ล้านคน (54.79%) สมาชิกนอกภาคการเกษตร 4.93 ล้านคน (40.59%) และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 5.61 แสนคน (4.62%) เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2557 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เงินออมภาคสหกรณ์ไทยปี 2557 รวมทั้งสิ้น 1.41 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยเงินฝากของสมาชิก 6.1 แสนล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 5.1 หมื่นล้านบาท และเงินหุ้นสะสม 8 แสนล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 6.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น • สหกรณ์ทุกประเภท มีเงินออมรวม 1.41 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มีเงินออมเป็นจำนวนเงิน 1.26 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของเงินออมรวมสหกรณ์ เงินออมสหกรณ์ทุกประเภทเฉลี่ยเดือนละ 1.18 แสนล้านบาท เฉลี่ยคนละ 121,859 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.27% • กลุ่มเกษตรกร มีเงินออมรวม 965.74 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 80.48 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1,721.48 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.07% การขยายตัวของเงินออมภาคสหกรณ์ไทย เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2557 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ภาพรวมคิดเป็น 8.86% • สหกรณ์ทุกประเภท ปี 2557 มีจำนวนเงินออมรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 1.15 แสนล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัว 8.86% สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าสหกรณ์ ภาคการเกษตร ซึ่งสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่มีการขยายตัวมากที่สุดได้แก่ สหกรณ์ร้านค้า มีอัตรา การขยายตัว เท่ากับ 11.68% • กลุ่มเกษตรกร ปี 2557 มีจำนวนเงินออมรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัว 9.28% จำนวนเงินออมภาคสหกรณ์ไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 - 2557) เพิ่มขึ้นทุกปี • สหกรณ์ทุกประเภท เงินออมเพิ่มจาก 9.59 แสนล้านบาทในปี 2553 เป็น 1.41 ล้านล้านบาท ในปี 2557 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 1.13 แสนล้านบาท • กลุ่มเกษตรกร เงินออม เพิ่มจาก 541.91ล้านบาทในปี 2553 เป็น 965.74 ล้านบาท ในปี 2557 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 105.96 ล้านบาท หากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 โดยเปรียบเทียบเงินออมระหว่าง 2 ปี (ปีปัจจุบันหักปีก่อนและนำมาคำนวณเป็นอัตราการเติบโต) จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมเงินออมของประเทศ • สหกรณ์ทุกประเภท มีอัตรา การเติบโต ของเงินออมลดลงทุกปี ในปี 2553 มีอัตราการเติบโต 17.46% ลดลงเรื่อยๆ จนถึงปี 2557 มีอัตราการเติบโตเพียง 8.86% • กลุ่มเกษตรกร มีอัตราการเติบโตของเงินออม ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งอัตราการเติบโตสูงสุดในปี 2556 อยู่ที่ 22.41% และต่ำสุดในปี 2557 เท่ากับ 9.28% สำหรับแนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทยในอนาคต อาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเงินออมของสมาชิกจะเพิ่มขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกจัดทำบัญชีครัวเรือน เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย (ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย) โดยผู้บริหารสหกรณ์ควรชี้แจงความสำคัญของการออมให้สมาชิกทราบ สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้สมาชิกนำเงินมาฝากกับสหกรณ์ให้มากขึ้น เพื่อสหกรณ์นำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งผู้บริหารสหกรณ์ต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้ง เนื่องจากการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินและยั่งยืนต่อไป ส่งผลให้สมาชิกได้รับผลตอบแทน และมีเงินเก็บไว้ใช้ ยามจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินมากขึ้นด้วย "การออม คือ ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด รู้จักคิด รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 12656 คน

จำนวนคนโหวต 6 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888