หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย ..... นุจรินทร์ ตรีมงคล ..... ข้าวโพด (Corn) หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ลำต้นสูงคล้ายอ้อยหรือข้าวฟ่าง เป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้ามีลำต้นสูงโดยเฉลี่ย 2.2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น 0.5-2.0 นิ้ว เมล็ดเรียงชิดกันแน่นรอบซังเป็นฝักกลมๆ ยาวๆ มีกาบหุ้มหลายชั้น ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ค่อนข้างทนทานปลูกง่ายในสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ถ้ามีน้ำเพียงพอจะสามารถปลูกข้าวโพดได้ตลอดปี การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากน้ำฝนธรรมชาติเพียงอย่างเดียว พันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันอยู่ในปัจจุบันมีอายุปานกลาง คือ ประมาณ ๑๑๐-๑๒๐ วัน แหล่งปลูกข้าวโพดที่สำคัญ อยู่ในภาคเหนือ ข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญอย่างหนึ่งของโลก รองจากข้าวเจ้าและข้าวสาลี นับเป็นพืชอาหารหลัก ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันประเทศไทย ข้าวโพดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญใกล้เคียงกับ ข้าวเจ้าและยางพารา ประโยชน์ของข้าวโพด ได้แก่ 1. เป็นอาหารมนุษย์ นำมารับประทานฝักสดๆ ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่นำมูลค่าส่งออกให้ประเทศ และน้ำมันข้าวโพดนิยมนำมาทำขนมหรือน้ำมันสลัด ใช้ทอดอาหารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 2. เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอุปโภค เช่น ทำสบู่, น้ำมันใส่ผม, น้ำหอม, กระดาษ, ผ้า, ปุ๋ย, วัตถุฉนวนไฟฟ้า ซังข้าวโพดแห้งยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มได้ 3. เป็นอาหารสัตว์ นอกจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้าวโพดยังมีสรรพคุณทางยา อาทิ ช่วยบำรุงร่างกาย, หัวใจ, ปอด, ขับปัสสาวะ และนำมาพอกรักษาแผล ข้าวโพดเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ต้องใช้สายตามากหรือนั่งอยู่ หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ เพราะจะช่วยสร้างเซลล์ประสาทที่จอตา ช่วยชะลอปัญหาจอประสาทตาเสื่อม หรือตาบอดจากจอตาเสื่อมและยังรวมไปถึงผู้ที่โดนแดด ควัน และฝุ่นละอองบ่อยๆ หรือผู้ที่เป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ควรรับประทานข้าวโพดเช่นกัน เพราะข้าวโพดมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มาก สหกรณ์ (Cooperatives) คือ องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้าหรือบริการตามความต้องการ หรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม คณะบุคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (ที่มา : หนังสือราชบัณฑิตยสถาน) สหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์เป็นการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีผลกำไร มีทุนเพียงพอ และมีสภาพคล่องที่ดี เพื่อให้สหกรณ์มีความยั่งยืนและอยู่รอดต่อไป ดังนั้นผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์ต้องร่วมมือกันหากลยุทธ์ในการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้ทั้งของสหกรณ์และสมาชิกเอง สหกรณ์ควรดำเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สมาชิกควรดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำบัญชีครัวเรือน และต้นทุนอาชีพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์สถานการณ์ว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าเฝ้าระวัง เนื่องจาก พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58 คาดว่าลดลงเนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า สำหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำเพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58 ในเดือนมิถุนายน ส่วนการส่งออก ปี 2557 คาดว่าจะลดลงเนื่องจากในปี 2556 มีการผลักดันการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรการแทรกแซงตลาด และคาดว่าราคาเกษตรกรขายได้จะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการผลิตลดลงและผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลรวบรวมการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดของสหกรณ์ทั่วประเทศ ปี 2557 สหกรณ์ทั่วประเทศที่รับซื้อผลผลิตข้าวโพด ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2557 ที่รวบรวมได้มีทั้งหมด 25 จังหวัด จำนวน 115 สหกรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ 15 จังหวัด 92 สหกรณ์ คิดเป็น 80%ของจำนวนสหกรณ์ที่รวบรวมได้ รองลงมาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7 จังหวัด 19 สหกรณ์), ภาคตะวันตก (2 จังหวัด 3 สหกรณ์) และ ภาคกลาง (1 จังหวัด 1 สหกรณ์) ตามลำดับ ปริมาณการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดของสหกรณ์ทั่วประเทศ ณ 30 ก.ย. 2557 มูลค่าการรับซื้อรวม เป็นจำนวนเงิน 4,879.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากภาคเหนือมูลค่าการรับซื้อ 3,291.60 ล้านบาท คิดเป็น 67.46% ของมูลค่าการรับซื้อผลผลิตทั้งหมด รองลงมาเป็นผลผลิตจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลค่าการรับซื้อ 1,453.20 ล้านบาท, ภาคตะวันตกมูลค่าการรับซื้อ 111.71 ล้านบาท และภาคกลางมูลค่าการรับซื้อ 23.04 ล้านบาท ตามลำดับ ตารางแสดงภาพรวมผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวโพด ปี 2557 ผลการดำเนินงานรวมของสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวโพด ณ 30 ก.ย. 2557 มีรายได้รวม 20,262.66 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 19,896.33 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลกำไรสุทธิ 366.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จมีผลกำไร จำนวน 96 สหกรณ์ คิดเป็น 83.48% ของจำนวนสหกรณ์ที่รวบรวมได้ (115 สหกรณ์) ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) พิจารณาจากอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /รายได้ (Revenue) อัตราส่วนนี้ใช้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ในการทำกำไร ถ้าอัตราส่วนมีค่าสูง แสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถในการทำกำไรได้ดี อัตรากำไรสุทธิของสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวโพด ณ 30 ก.ย. 2557 เท่ากับ 1.81% แสดงว่าสหกรณ์ยังมีความสามารถในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลกำไร ผลการจัด ผลการจัดชั้นคุณภาพสหกรณ์ทั่วประเทศที่รับซื้อข้าวโพด ปี 2557 ผลการจัดชั้นคุณภาพสหกรณ์ทั่วประเทศที่รับซื้อข้าวโพด ณ 30 ก.ย. 2557 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 72 สหกรณ์ คิดเป็น 62.61% ของจำนวนสหกรณ์ที่รวบรวมได้ (115 สหกรณ์) รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก (32 สหกรณ์), ระดับพอใช้(8 สหกรณ์) และต้องปรับปรุง(1 สหกรณ์) ตามลำดับ ส่วนที่เหลือ 2 สหกรณ์ไม่สามารถจัดชั้นคุณภาพได้ เนื่องจากไม่มีการควบคุมภายใน และไม่มีข้อมูล จากภาพรวมของสหกรณ์ทั่วประเทศที่รับซื้อข้าวโพด ปี 2557 แสดงให้เห็นว่า ข้าวโพด ปลูกมากที่สุดในภาคเหนือ ส่งผลให้มูลค่าการรับซื้อผลผลิตของภาคเหนือ เกินครึ่งของมูลค่าการรับซื้อผลผลิตรวมของสหกรณ์ทั่วประเทศ ผลการดำเนินงานรวมของสหกรณ์ก็ยังคงมีกำไร และผลการจัดชั้นคุณภาพสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี แม้แต่ปลา ต้องว่ายทวนน้ำเพื่ออยู่รอด Fish swim against the tide to survive. ทุกอย่างต้องเกื้อกูลกัน ทุกคนต้องทำงานไปตามหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ซึ่งต่างก็มีบทบาทและความสำคัญเช่นเดียวกัน

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 11272 คน

จำนวนคนโหวต 5 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
20%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน
 
60%
  ให้ 5 คะแนน
 
20%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888