หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย วัลดี แก้วพรหม ธุรกิจของสหกรณ์เป็นธุรกิจภาคประชาชนโดยแท้จริงเกิดขึ้นจากสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก เป็น ระบบพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันในหมู่คณะ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีหน้าที่สำคัญทางบริหารการเงินอีกประการหนึ่ง คือ การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อคืนสู่สมาชิกอย่างเป็นธรรม ตามกรอบหลักในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี กำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย คือ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนสำรอง และทุนสะสมอื่น ๆ ตามข้อบังคับ ซึ่งจะนำไปแบ่งกันมิได้ จะกันไว้เพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิก อีกส่วนเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่เหลือค่อยจัดสรรคืนสมาชิกในรูปเงินปันผล/เฉลี่ยคืนและโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในปี 2556 สหกรณ์ไทย (การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน) ที่ได้รับการสอบบัญชีประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 5,386 สหกรณ์ เป็นเงินกำไรสุทธิทั้งสิ้น 62,076.60 ล้านบาท ในจำนวนนี้ พบว่า สหกรณ์ที่ผ่านการรับรองงบการเงินจากที่ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ พร้อมทั้งรายงานให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบแล้วจำนวน 2,010 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของจำนวนสหกรณ์ที่มีกำไรสุทธิ เป็นเงิน 51,725.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น โดยจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกของสหกรณ์ ประกอบด้วย ทุนสำรอง ทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับร้อยละ 17.23 ส่วนที่สอง คืนสมาชิก ประกอบด้วย เงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของธุรกิจร้อยละ 80.52 ส่วนที่สาม ของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ คือ โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 2.42 ส่วนที่สี่ เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 0.03 ซึ่งรายละเอียดจำแนกตามประเภทรายสหกรณ์ ได้ดังนี้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรมีกำไรทั้งสิ้นรวม 2,704 สหกรณ์ เป็นเงิน 5,450.83 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จจำนวน 711 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,949.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.76 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็นส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 36.55 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 56.19 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 7.02 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.24 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว สหกรณ์ประมง สหกรณ์ประมงมีกำไรทั้งสิ้นรวม 49 สหกรณ์ เป็นเงิน 35.52 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จจำนวน 18 สหกรณ์ เป็นเงิน 26.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็นส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 40.40 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 54.68 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 4.52 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมมีกำไรทั้งสิ้นรวม 64 สหกรณ์ เป็นเงิน 266.02 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จจำนวน 17 สหกรณ์ เป็นเงิน 104.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.21 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็นส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 43.03 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 49.01 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ ร้อยละ 7.82 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.14 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ร้านค้ามีกำไรทั้งสิ้นรวม 143 สหกรณ์ เป็นเงิน 232.18 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จ จำนวน 56 สหกรณ์ เป็นเงิน 151.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็น ส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 39.53 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 50.35 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 9.80 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.32 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการมีกำไรทั้งสิ้นรวม 677 สหกรณ์ เป็นเงิน 496.49 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จ จำนวน 207 สหกรณ์ เป็นเงิน 309.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.41 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น48.89 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 6.99 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.37 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์มีกำไรทั้งสิ้นรวม 1,299 สหกรณ์ เป็นเงิน 53,952.15 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จจำนวน 810 สหกรณ์ เป็นเงิน 48,418.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.74 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็นส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 15.72 ส่วนของสมาชิก ร้อยละ 82.09 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 2.17 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีกำไรทั้งสิ้นรวม 450 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,643.41 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จ จำนวน 191 สหกรณ์ เป็นเงิน 766.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็น ส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 30.46 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 66.57 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 2.74 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.23 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า สมาชิกมีหลายบทบาทในสหกรณ์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้า ในคนเดียวกัน (Co-owners and Customers) ต้องทำหน้าที่เป็นผู้สมทบทุน ผู้ควบคุม และผู้อุดหนุน หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์จะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้ครบทุกบทบาท โดยจะไม่จ่ายเงินปันผลสูงเกินไป และไม่ตั้งดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกินไป จนทำให้สมาชิกผู้เป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าได้รับความเดือดร้อนเกินควร

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 11228 คน

จำนวนคนโหวต 2 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888