หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย ... นุจรินทร์ ตรีมงคล ... เสถียรภาพทางการเงิน "Financial Stability หมายถึง ความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงิน และตัวชี้วัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใช้ ประกอบด้วย 1) อัตราส่วนทางการเงิน "Financial Ratio 2) ขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร "Size และ 3) คุณภาพการควบคุมภายใน "Quality of Internal Control ผลการประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ ระดับมั่นคงดีมาก (Very Good), ระดับมั่นคงดี (Good), ระดับมั่นคงตามมาตรฐาน (Standard), ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน (Substandard), ระดับต้องปรับปรุง (Poor) และ ระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน (must be solved urgently) สำหรับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรใด ที่ถูกประเมินเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน หมายความว่าสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนั้นๆ ไม่มีความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงิน เนื่องจากมีส่วนขาดแห่งทุน ดังนั้นผู้บริหารของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนั้นๆ ต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นอาจประสบกับสถานภาพที่ต้องล้มละลาย สหกรณ์ (รวมชุมนุมสหกรณ์) และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถนำมาประเมินเสถียรภาพทางการเงินในปี 2556 จำนวน 10,834 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามทะเบียน(13,354 แห่ง) จำแนกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 3,732 สหกรณ์ สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน 2,972 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4,130 กลุ่ม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10,834 แห่ง ส่วนใหญ่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงตามมาตรฐาน คิดเป็น 40.71% (4,410 แห่ง) แต่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน คิดเป็น 8.45% (915 แห่ง) เมื่อจำแนกตามภาคสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ภาคการเกษตร (สหกรณ์เกษตร, สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม) จำนวน 3,732 สหกรณ์ มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีมาก, ระดับมั่นคงดี และระดับมั่นคงตามมาตรฐาน รวมกันคิดเป็น 62.41% (2,329 สหกรณ์) แต่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน จำนวน 765 สหกรณ์, ระดับต้องปรับปรุง จำนวน 132 สหกรณ์ และระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน จำนวน 506 สหกรณ์ รวมกันคิดเป็น 37.59% สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (สหกรณ์ร้านค้า, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) จำนวน 2,972 สหกรณ์ มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีมาก, ระดับมั่นคงดี และระดับมั่นคงตามมาตรฐาน รวมกันคิดเป็น 75.67% (2,249 สหกรณ์) แต่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน จำนวน 525 สหกรณ์, ระดับต้องปรับปรุง จำนวน 87 สหกรณ์ และระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน จำนวน 111 สหกรณ์ รวมกันคิดเป็น 24.33% กลุ่มเกษตรกร จำนวน 4,130 กลุ่ม มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีมาก, ระดับมั่นคงดี และระดับมั่นคงตามมาตรฐาน รวมกันคิดเป็น 55.50% (2,292 กลุ่ม) แต่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน จำนวน 1,287 กลุ่ม, ระดับต้องปรับปรุง จำนวน 253 กลุ่ม และระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน จำนวน 298 กลุ่ม รวมกันคิดเป็น 44.50% จากผลการประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2556 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในภาพรวมมีความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจได้พอสมควร ถึงอย่างไรก็ตามความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ต้องปรับปรุง และต้องแก้ไขเร่งด่วน รวมกันเกือบ 50% ของกลุ่มเกษตรกรเลยทีเดียว การมีเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ต้องปรับปรุง และต้องแก้ไขเร่งด่วน เกิดได้จากหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง สภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือนลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนน้อยลงด้วย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทางการเงินของภาคครัวเรือน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องให้ความรู้แก่สมาชิกถึงความสำคัญของการออม และสร้างวินัยในการออมระยะยาว " การมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและเข้มแข็งย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 10263 คน

จำนวนคนโหวต 2 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888