หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย สุกัญญา มูลกลาง ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาที่เริ่มสะสมเรื่อยมาตั้งแต่เผชิญปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งวุ่นวายของบ้านเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการส่งออกอันเป็นรายได้หลักของประเทศ แม้ว่ารัฐบาล ที่ผ่านมาพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายประชานิยมไม่ว่าจะเป็นโครงการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก และโครงการรับจำนำข้าว ก็ยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นตามแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ สะท้อนได้จากเมื่อโครงการประชานิยมหมดอายุลง กำลังซื้อภายในประเทศหดตัวลง ขณะที่ระดับหนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลง หลังจากที่เร่งขึ้นไปมากในช่วงก่อนหน้า ซึ่งสร้างความอ่อนแออีกด้านหนึ่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย สำหรับเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร แม้ว่าที่ผ่านมา สมาชิกเกษตรกร จะประสบปัญหาด้านราคาสินค้าพืชผลผลิตที่ผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว ที่จ่ายเงินให้ล่าช้า ก็ไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับเศรษฐกิจสหกรณ์การเกษตรเท่าใดนัก ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดีต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง มีมาตรการไม่ให้สมาชิกสหกรณ์มีการสร้างหนี้สินมากเกินไปจนเกิดความไม่พอเพียงต่อการดำรงชีพ อีกทั้งมีมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติได้ โดยการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ (CFSAWS:ss) วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ราบลื่น จากตารางเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร พบว่า ส วนใหญ่ สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับมั่นคงตามมาตรฐาน ร้อยละ 34.82 รองลงมาระดับมั่นคงดี ร้อยละ 21.97 ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 20.26 ระดับมั่นคงดีมาก ร้อยละ 6.06 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 3.59 และมีระดับ ต้องแก้ไขเร่งด่วน ร้อยละ 13.30 จะเห็นว่าสหกรณ์ที่มีเสถียรภาพอยู่ในระดับมั่นคงตามมาตรฐาน และระดับมั่นคงดี-ดีมาก เป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่-ใหญ่มาก และขนาดกลาง ดังนั้น สรุปได้ว่าสถาบันสหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่ยังมีความเข้มแข็งและมั่นคงทางการเงินดีพอที่จะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม เมื่อมองย้อนภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตร รอบปี 2556 ตลอดจนผลการวิเคราะห์ด้านการเงินของสหกรณ์ที่ผ่านมา จะเห็นว่าสหกรณ์ประสบความสำเร็จมีกำไรขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 11.16 ซึ่งสอดคล้องกับเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ ดังนี้ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ในรอบปี 2556 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ จำนวน 3,481 สหกรณ์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 6,449,261 คน และดำเนินงานด้วยเงินทุนรวม 189,416.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 13.79 พบว่าเงินทุนของสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ ได้ลงทุนอยู่ในลูกหนี้ถึงร้อยละ 64.98 สหกรณ์มีธุรกิจลงทุน 5 ด้าน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 306,672.20 ล้านบาท ขยายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 5.62 ธุรกิจการรวบรวม/แปรรูปผลผลิตมีมูลค่าสูงที่สุด 92,196.63 ล้านบาท (เฉลี่ยเดือนละ 7,683.05 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 10.95 ขณะที่ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากที่สุด ร้อยละ 16.45 มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 178,283.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม ทั้งสิ้น 173,482.42 ล้านบาท แม้ว่าจะมีอัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานเกินครึ่ง ร้อยละ 55.17 แต่ก็ยังมีกำไรสุทธิจำนวน 4,801.39 ล้านบาท ขยายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 11.16 สำหรับการเติบโตของทุนสำรองขยายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.19 ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์ควรกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมค่าใช้จ่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพื่อคงสถานภาพที่ดีของสหกรณ์ต่อไป คงพอกล่าวสรุปได้ว่าระบบสหกรณ์ค่อนข้างมีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับที่เข้มแข็งและมั่นคง พอที่จะเป็นแหล่งพึ่งพิงทางหนึ่งของสมาชิกเกษตรกรทั้งด้านเงินทุน สินค้าเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ อุปโภคบริโภค สามารถยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 8217 คน

จำนวนคนโหวต 1 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน 0%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888