หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา ธุรกิจสินเชื่อถือเป็นธุรกิจหลักในการสร้างรายได้ให้กับทุกสถาบันเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับและมีการกำหนดผังโครงสร้างการปฏิบัติงานด้านสินเชื่ออย่างชัดเจน โดยเงินทุนของสถาบันเกษตรกรนั้นมาจากแหล่งภายใน ได้แก่ เงินรับฝากของสมาชิก ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง และจากแหล่งภายนอก ได้แก่ เงินกู้ยืม เครดิตทางการค้า เป็นต้น และเนื่องจากเงินทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ นำไปลงทุนในรูปของลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้อื่น ๆ จึงมีความเสี่ยงในการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเร่งรัดติดตามหนี้ ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดให้มากที่สุด สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) หรือ หนี้เสีย หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือ ลูกหนี้เงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล บริษัทเงินทุน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ไม่สามารถจะชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้สถาบันการเงินเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป การพิจารณาว่าลูกหนี้รายใดจะเป็น NPL หรือไม่ จะพิจารณาดูเป็นรายบัญชี และนับเฉพาะบัญชีที่ผิดนัดเกิน 3 เดือนขึ้นไป การเกิดวิกฤตในหนี้ NPL ที่ผ่านมา ทำให้สถาบันการเงินทั้งหลายต้องตั้งสำรองเผื่อหนี้จัดชั้นหนี้ที่สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ทำการเพิ่มทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขและปรับสถานภาพทางการเงินของสถาบันเหล่านั้น สหกรณ์เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและขบวนทางสังคม ที่รวมตัวกันก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก ประกอบด้วยสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลสิ้นสุดปีบัญชี 2555 ( 1 เม.ย.54 – 31 มี.ค.55) มีจำนวน รวมทั้งสิ้น 10,631 แห่ง เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในระบบกว่า 11.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.90 ของประชากรทั้งประเทศ มีสินทรัพย์ในภาพรวมจำนวนเงิน 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.00 การดำเนินธุรกิจโดยรวมมีมูลค่าทั้งสิ้น 1.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.76 ธุรกิจที่มีสัดส่วนสูงสุดในระหว่างปีได้แก่การให้สินเชื่อแก่สมาชิกจำนวน 1.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.09 ในจำนวนนี้มีสินเชื่อด้อยคุณภาพไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดหรือ NPL จำนวน 29,878.57 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 25,884.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.43 ซึ่งสัดส่วนของ NPL ต่อการให้สินเชื่อรวม คิดเป็นร้อยละ 2.29 หากพิจารณาเปรียบเทียบ NPL ของสถาบันเกษตรกับระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิ้นปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 11.75 โดยยอด NPL คงค้าง ปี 2555 ของระบบธนาคารพาณิชย์ มีจำนวน 254,200 ล้านบาท (ที่มา ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย) จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จำนวนลูกหนี้เงินให้กู้คงค้างสิ้นปีส่วนใหญ่ซึ่งมีจำนวนเกินกึ่งของลูกหนี้เงินให้กู้ทั้งสิ้นหรือเท่ากับร้อยละ 92.25 เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สูงสุดร้อยละ 89.28 รองลงมาได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร้อยละ 2.52 สหกรณ์บริการร้อยละ 0.44 และสหกรณ์ร้านค้าร้อยละ 0.01 หากพิจารณาตัวเลขด้านการสะสมเงินออมและหนี้สินของสมาชิกต่อรายสมาชิกของสถาบันเกษตรกร และวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ยืม พบว่า สมาชิกของสถาบันเกษตรกร ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินออมสะสมต่อรายและภาระหนี้สินฉลี่ยต่อรายสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินธุรกิจด้านการเงินเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ เปิดให้บริการรับฝากเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นโดยได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย อีกทั้งมีการขยายวงเงินให้กู้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบจำนวนมาก ด้านวัตถุประสงค์การกู้ยืมของสมาชิกสถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงสุด จำนวน 296,122 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.96 รองลงมาเป็นการกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน จำนวน 254,086 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.13 และกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สินเดิม จำนวนเงิน 243,546 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.18 ของยอดสินเชื่อระหว่างปีทั้งสิ้น ด้านความสามารถในการผ่อนชำระคืนของสมาชิก ในระหว่างปีสมาชิกส่งชำระหนี้ทั้งสิ้น 962,919 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.12 ของหนี้คงเหลือสิ้นปี บทสรุป จะเห็นได้ว่าจากการเปรียบเทียบสถานการณ์ NPL ในภาพรวมของสถาบันเกษตรกร ในรอบ 3 ปี แนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นปัญหาร้ายแรง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะลูกหนี้โดยเฉพาะสหกรณ์นอกภาคเกษตรยังมีความสามารถในการชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด เนื่องจากลูกหนี้มีเงินเดือนประจำสหกรณ์สามารถหักรายได้ ณ ที่จ่าย ชำระหนี้ทันที แต่สำหรับลูกหนี้ภาคเกษตรซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน อาทิ สภาพดินฟ้าอากาศ ราคาผลผลิตและต้นทุนการผลิตไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหนี้สิน นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาล เช่น การเพิ่มรายได้แรงงานรายวัน และปรับฐานเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี การรับจำนำข้าวเปลือก โครงการรถยนต์คันแรก และโครงการบ้านหลังแรก ซึ่งออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในทางตรงกันข้ามอาจส่งผลให้ประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสถาบันเกษตรกรควรป้องกันปัญหาที่ลูกหนี้อาจไม่สามารถผ่อนชำระหนี้คืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะการปล่อยสินเชื่อของสถาบันฯ เป็นไปเพื่อมุ่งแต่จะขยายขนาดปริมาณสินเชื่อโดยมิได้คำนึงถึงคุณภาพของสินเชื่อที่ปล่อย หรือใช้ความรอบคอบในการพิจารณาการกู้ยืมเงินของสมาชิกนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ตามที่แจ้งไว้ รวมถึงกำลังความสามารถในการ ชำระหนี้ หรือจัดโครงการประกันหมู่เพื่อลดภาระของผู้ค้ำประกัน ก็จะเป็นทางหนึ่งอันจะช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังหลักการ อุดมการณ์ของสถาบันเกษตรกร ------------------------------------------------ แหล่งที่มา: กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, พ.ศ.2555

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 44240 คน

จำนวนคนโหวต 30 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
3%
  ให้ 2 คะแนน
 
3%
  ให้ 3 คะแนน
 
10%
  ให้ 4 คะแนน
 
13%
  ให้ 5 คะแนน
 
70%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888