หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


รายนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดชุดที่ 4 ประจำปี 2545 1. นายอนันต์ ชำนาญกิจ ประธานกรรมการ 2. นายฉลอง บุญญพิทักษ์สกุล รองประธานกรรมการ 3. นายสมพงษ์ ปองเกษม รองประธานกรรมการ 4. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองประธานกรรมการ 5. นายสนั่น สมบูรณ์จันทร์ เลขานุการ 6. นางสาวกัลยา ลิ้มโยธิน เหรัญญิก 7. นายเจริญ ศรีแสง กรรมการ 8. นางสาวสุณี ตั้งในคุณธรรม กรรมการ 9. นายศุกร์ คำตรง กรรมการ 10. นายสุวิชัย อ่าวสุคนธ์ กรรมการ 11. นายบำรุง ศรีวรรธนะ กรรมการ 12. นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี กรรมการ 13. นายไกรสร สวนสุวรรณ กรรมการ 14. นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต กรรมการ 15. นายทรงพล พนาวงศ์ กรรมการ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888