หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


รายนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดชุดที่ 13 ประจำปี 2545 1. นายสมพงษ์ ปองเกษม ประธานกรรมการ 2. นายเจริญ ศรีแสง รองประธานกรรมการ 3. นายสุวิชัย อ่าวสุคนธ์ รองประธานกรรมการ 4. นายสนั่น สมบูรณ์จันทร์ กรรมการ 5. นายอนันต์ ชำนาญกิจ กรรมการ 6. นายสถิต ยมาภัย กรรมการ 7. นายแสงประทีป นำจิตรไทย กรรมการ 8. นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี กรรมการ 9. นายเกรียงศักดิ์ บุณยสุต กรรมการ 10. นายปรีดา อุสาหะการี กรรมการ 11. นายพล หมื่นนุช กรรมการ 12. นายประเทือง ปฏิสนธิ กรรมการ 13. นายไกรสร สวนสุวรรณ กรรมการ 14. นายสมอาจ พันธาภา กรรมการ 15. นายทรงพล พนาวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888