หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


รายนามคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ชุดที่ 10 ประจำปี 2542 1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ประธานกรรมการ 2. นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี รองประธานกรรมการ 3. นายทรงพล พนาวงศ์ รองประธานกรรมการ 4. นายแสงประทีป นำจิตรไทย รองประธานกรรมการ 5. นายเจริญ ศรีแสง กรรมการ 6. นางสาวสุณี ตั้งในคุณธรรม กรรมการ 7. นายพล หมื่นนุช กรรมการ 8. นายไกรสร สวนสุวรรณ กรรมการ 9. นางสุวรรณา เจียรนัยกูร กรรมการ 10. นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม กรรมการ 11. นายสมอาจ พันธาภา กรรมการ 12. นางมัฑนา จันทร์เจริญสุข กรรมการ 13. นายประสพสิน แม้นทิม กรรมการ 14. นายชาญชัย ศรีคงศรี กรรมการ 15. นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ กรรมการและเลขานุการ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888