หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


รายนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดชุดที่ 11 ประจำปี 2543 1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ประธานกรรมการ 2. นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี รองประธานกรรมการ 3. นายทรงพล พนาวงศ์ รองประธานกรรมการ 4. นายแสงประทีป นำจิตรไทย รองประธานกรรมการ 5. นางสาวสุณี ตั้งในคุณธรรม กรรมการ 6. นางสุวรรณา เจียรนัยกูร กรรมการ 7. นางพัชรี รักเรียนรบ กรรมการ 8. นายไกรสร สวนสุวรรณ กรรมการ 9. นายพล หมื่นนุช กรรมการ 10. นายพิบูลย์ บุญสุวรรณ กรรมการ 11. นายประสพสิน แม้นทิม กรรมการ 12. นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช กรรมการ 13. นายสมอาจ พันธาภา กรรมการ 14. นายสมพร พุฒวันเพ็ญ กรรมการ 15. นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ กรรมการและเลขานุการ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888