หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


รายนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดชุดที่ 17 ประจำปี 2549 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ประธานกรรมการ นายทรงพล พนาวงศ์ นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต นายประสพสิน แม้นทิม รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ นางสุวรรณา เจียรนัยกูร นางพัชรี รักเรียนรบ นางนารี รอดรักษา กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายแสงประทีป นำจิตรไทย นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายสมอาจ พันธาภา กรรมการ กรรมการ กรรมการ นางสมพร พุฒวันเพ็ญ นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายสุกิจ จิตรายานนท์ฺ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888