หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


จีระศักดิ์ อุราสาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ริเริ่มให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขึ้นในปี 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการจัดขนาดสหกรณ์ก็เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดความยุ่งยากซับซ้อนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และนำไปสู่การวางแผน กระจายงานให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้หน่วยงานภายนอกอื่น เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสันนิบาตสหกรณ์อาจนำข้อมูลขนาดสหกรณ์ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย หรือแผนปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม ในปี 2554 นี้ หลายท่านอาจสงสัยว่าการหาขนาดสหกรณ์นั้นมีที่มาหรือใช้หลักการอะไร คำตอบคือ เนื่องจากข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ในปัจจุบันนั้นมีอยู่มากมายจนเราไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใช้ตัวแปรใดบ้าง ถึงตอนนี้เป็นหน้าที่ของพระเอกในท้องเรื่องคือสถิตินั่นเอง เราใช้เทคนิคการทดสอบทางสถิติวิธีหนึ่ง เพื่อค้นหาและยืนยันว่าตัวแปรใดบ้างที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการจัดขนาดสหกรณ์มากที่สุดหรือกล่าวอีกแบบหนึ่งคือตัวแปรใดจะใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดขนาดสหกรณ์ ซึ่งผมขอหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงรายละเอียดการทดสอบที่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่มีความจำเป็นต้องนำเสนอในที่นี้จึงขอแสดงเพียงผลการทดสอบในขั้นตอนสุดท้ายออกมาดังตารางข้างล่างครับ จากตารางข้างต้นขออธิบายแบบนี้ครับ มีตัวแปรสามตัวคือ ทุนดำเนินงาน รายได้ธุรกิจหลักและจำนวนสมาชิก ที่มีผลการทดสอบทางสถิติเป็นค่าน้ำหนัก (Factor Loading) สูงสุดสามอันดับแรกในกลุ่มที่ 1 และเมื่อพิจารณาในรูปกราฟจะเห็นว่าตัวแปรทั้งสามตัวดังกล่าวเกาะกลุ่มกันใกล้กับแกนนอนมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือ แสดงว่าตัวแปรทั้งสามได้แก่ ทุนดำเนินงาน รายได้จากธุรกิจหลัก และจำนวนสมาชิก มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการจัดขนาดสหกรณ์มากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % เราจึงนำตัวแปรหรือปัจจัยทั้งสามตัวที่ผ่านการคัดเลือกนั้น ไปเข้าสู่กระบวนการสร้างช่วงชั้นเพื่อแบ่งแยกสหกรณ์ออกเป็นขนาดที่แตกต่างกันต่อไป เป็นยังไงบ้างครับกับการได้รู้ที่มาที่ไปหรือต้นกำเนิดของเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์ ก่อนหน้านี้หลายท่านคงสงสัยว่าการหาขนาดสหกรณ์มีหลักการหรือแนวคิดเชิงวิชาการรองรับมากน้อยเพียงใดหลังจากอ่านบทความสั้นนี้จบลงคงได้คำตอบไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับว่ามีการใช้หลักการทางสถิติเข้ามาช่วยค่อนข้างมาก ถ้าปราศจากแนวคิดทางสถิติเราคงไม่มีเครื่องมือหรือหลักการคิดที่เป็นระบบและเป็นที่ยอมรับมาช่วยเราตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ เช่นนี้ได้ครับ.

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 9041 คน

จำนวนคนโหวต 22 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
5%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน
 
5%
  ให้ 4 คะแนน
 
14%
  ให้ 5 คะแนน
 
77%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888