หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย...สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมมือกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำ การสำรวจปัญหาหนี้และความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ : กรณีผู้ขับแท็กซี่ ซึ่งเป็นประชาชน ในระดับฐานรากและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ โดยสะท้อนให้เห็นภาพของภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ ต่อคนที่หาเช้ากินค่ำ รวมถึงทัศนะคติต่อนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การสำรวจครั้งนี้ได้ สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ขับแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,176 ตัวอย่าง ผลการประเมิน ดังนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยมองผ่านสหกรณ์แท็กซี่ ในรอบปี 2553 สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจของประชาชน จัดตั้งตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันตามหลักการสหกรณ์ โดยมุ่งให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สหกรณ์ให้บริการสมาชิก เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายและคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น การบริหารเงินของสหกรณ์ต้องเผชิญกับความ ท้าทายจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เหมือนกับธุรกิจทั่วไปจากภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจภาค สหกรณ์ไทย ณ สิ้นปี 2553 มีสมาชิกรวมกลุ่มอยู่จำนวน 11 ล้านคนเศษ คิดเป็นร้อยละ 16.40 ของประชากรทั้ง ประเทศ เงินทุนหมุนเวียนในระบบ 1.47 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.77 ของอัตราเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (GDP) สามารถสร้างรายได้กว่า 2.3 แสนล้านบาทและทำกำไรกว่า 4.4 หมื่นล้านบาท หากมองผ่าน ข้อมูลสหกรณ์แท็กซี่ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทบริการ ที่มีอยู่จำนวน 39 แห่ง มีการรวมตัวของสมาชิกกว่า 27,000 คน ด้วยทุนดำเนินงาน 444 ล้านบาท ผลประกอบการสร้างกำไรสุทธิ 23.83 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแม้สมาชิกสหกรณ์ จะมีแหล่งทุนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้บางส่วนแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันสมาชิกต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูง ขึ้น อีกทั้งบางรายที่ไม่มีรถแท็กซี่เป็นของตนเองต้องหารายได้ให้เพียงพอสำหรับจ่ายค่าเช่ารถวันต่อวัน ส่งผลให้มี อัตราการออมเฉลี่ยต่อรายน้อยกว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อราย อย่างไรก็ตามแนวโน้มอัตราหนี้สินต่อรายในปีปัจจุบันมีอัตราลดลงร้อยละ 10.94 ตารางแสดงข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี 2553 รายการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์แท็กซี่ จำนวน(แห่ง) 6,418 4,112 39 สมาชิก (คน) 10,560,041 635,664 27,986 ทุนดำเนินการ(ล้านบาท) 1,308,549 2,622 444 ปริมาณธุรกิจ(ล้านบาท) 1,474,867 7,110 355 กำไรสุทธิ(ล้านบาท) 44,149 80 23 เงินออมเฉลี่ย (บาท) 90,830 852 2,565 หนี้สินเฉลี่ย(บาท) 86,236 1,673 9,565 ที่มา กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลการประเมินสถานภาพจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ในการประเมินปัญหาหนี้และความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ กรณีผู้ขับแท็กซี่ จากกลุ่ม ตัวอย่างผู้ขับแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,176 ตัวอย่าง โดยการสำรวจแยกออกเป็นส่วน สำคัญ ดังนี้ การประเมินสถานภาพทั่วไป ผลการสำรวจผู้ขับแท็กซี่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ร้อยละ 88 เป็นผู้หญิงร้อยละ 12 อายุ ระหว่าง 40 - 49 ปี มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 - 4 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 10,000 - 15,000 บาท เมื่อนำรายได้เทียบกับรายจ่าย ผลปรากฏว่ารายได้มากกว่ารายจ่ายร้อยละ 44.3 รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ร้อยละ 38.4 รายได้เท่ากับรายจ่ายร้อยละ 17.3 ด้านภาระหนี้สิน ผู้ตอบส่วนใหญ่มีหนี้สินร้อยละ 85.2 มีเพียงร้อยละ 14.8 เท่านั้นที่ไม่มีหนี้สิน โดยหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำนวน 148,705.73 บาท ทั้งนี้ต้องรับภาระผ่อนชำระหนี้สิน 7,557 บาทต่อเดือน หนี้สินดังกล่าวแยกเป็นหนี้ในระบบร้อยละ 57.50 หนี้นอกระบบร้อยละ 42.50 โดยวัตถุประสงค์ ในการก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายทั่วไปร้อยละ 63.9 ซื้อทรัพย์สิน(รถแท็กซี่) ร้อยละ 28.8 ซื้อบ้านร้อยละ 5.9 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.4 ตารางแสดงจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนและการผ่อนชำระ แสดงค่าใช้จ่ายของผู้ขับแท็กซี่ต่อวัน (หน่วย:บาท) รายการ หนี้สินบาท ต่อครัวเรือน การผ่อนชำระ ต่อเดือน (บาทต่อเดือน) เฉลี่ยต่อครัวเรือน 148,705.73 7,557.45 ในระบบ ร้อยละ 57.50 6,748.10 นอกระบบ ร้อยละ 42.50 5,753.77 ที่มา : ผลการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทัศนะต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล ผลการสำรวจมีผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอก ระบบฯ ร้อยละ 16 ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 84 ทั้งนี้เนื่องจากไม่เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 29.3 ไม่รู้ราย ละเอียดโครงการ ร้อยละ 37 และไม่กล้าเข้าร่วมโครงการร้อยละ 30.7 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้รับข้อเสนอดังนี้ ควรลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว ควรเพิ่มงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือกับปัญหาหนี้นอกระบบ ควรหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของประเทศในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการ ให้รัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาความยากจน ราคาสินค้าควรปรับให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ราคาน้ำมันและราคา แก๊ส ควรปรับให้เหมาะสมกับรายได้ของประชาชน ควรแก้ไขปัญหาการจราจร และที่สำคัญควรสร้างจิตสำนึกให้เกิด ความสามัคคีของคนในชาติ

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 7414 คน

จำนวนคนโหวต 6 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน
 
33%
  ให้ 4 คะแนน
 
17%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888