หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย......วิวัฒน์ มิ่งศรีเปรม สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ประเภทแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ โดยการเข้าเป็นสมาชิกและใช้สิทธิซื้อสินค้าพร้อมทั้งได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ย คืนเมื่อสหกรณ์ทำการได้ครบรอบปีบัญชีแล้วมีผลกำไร จึงนำมาจัดสรรให้กับสมาชิก ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ.2515 ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้กิจการสหกรณ์ร้านค้า เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป จึงมีการเปิดสหกรณ์ร้านค้าขึ้นเกือบแทบทุกจังหวัด ในประเทศ และมีมากกว่า 500 แห่งดำเนินงานเป็นอิสระ โดยไม่ได้ควบหรือเป็นสาขาของกันและกัน แต่เมื่อเศรษฐกิจ ของประเทศเติบโตขึ้น รูปแบบการค้าที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศถูกนำเข้ามาใช้ เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาด ใหญ่ ศูนย์การค้ารูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าแมคโคร ร้านค้าปลีกเซเว่นอีเลฟเว่น หรือร้านค้าปลีกเทสโก้ โลตัส ทำให้ประชาชนนิยมเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยอย่างรวดเร็ว และเริ่มออกห่างจากสหกรณ์ร้านค้า จนทำให้กิจการ ของสหกรณ์ลดน้อยลง ประกอบกับไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบบริหารงาน ระบบการทำงาน ระบบจัดการสินค้า ทำให้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 เป็นต้นมาสหกรณ์ร้านค้าเริ่มลดการดำเนินกิจการ จนกระทั่งต้องหยุด และติดตามมาด้วยการ เลิกกิจการ การดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าในช่วงปีที่ผ่านมาคงเหลือสหกรณ์เปิดทำการปกติอยู่เพียง 171 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 60.21 ของสหกรณ์ที่ยังคงจดทะเบียนดำเนินการอยู่ แนวโน้มในปีปัจจุบันจะไม่มีการจดทะเบียนเพิ่ม เติม แต่มีถึง 87 สหกรณ์ เป็นร้อยละ 30.63 ของสหกรณ์ร้านค้าที่มีอยู่ทั้งสิ้น อยู่ในขั้นตอนการเลิกกิจการ สหกรณ์ มีสมาชิกคงเหลืออยู่ในระบบเพียง 717,611 คน ในจำนวนสมาชิกทั้งหมดนี้ เข้ารับบริการจากสหกรณ์เพียงสามหมื่น กว่าราย ส่วนที่เหลือเป็นสมาชิกที่ขาดการติดต่อกับสหกรณ์มากที่สุด การดำเนินงานของสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวมกันแล้วเพียง 5,472.18 ล้านบาท อยู่ในธุรกิจจัดหาสินค้ามา จำหน่ายถึงร้อยละ 97.29 ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจอื่น ๆ สหกรณ์มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวม 5,406.36 ล้านบาท มีต้นทุนรวม 4,999.87 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว คงเหลือกำไรสุทธิเพียง 160.95 หรือ ร้อยละ 2.98 ของรายได้ กำไรที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสหกรณ์ทั้งหมด แต่มาจากสหกรณ์ที่มีผลกำไร 144 แห่ง ส่วน ที่เหลือ 35 แห่งขาดทุนถึง 21.20 ล้านบาท ส่วนที่ทำให้กำไรของสหกรณ์ลดลงมากคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 6.32 ของรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของสหกรณ์มากที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวมทั้งสิ้น 130.93 ล้านบาท เป็นร้อยละ 38.34 ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ทรงตัวอยู่ในระดับสองพันกว่าล้านบาทมาถึง 4 ปีแล้ว อยู่ในส่วนของหนี้สินเพียง ร้อยละ 25.30 ส่วนที่เหลือเป็นทุนของสหกรณ์เอง อยู่ในทุนสำรองมากที่สุดเนื่องจากมีการสะสมติดต่อกันมาหลาย สิบปีร้อยละ 39.25 อยู่ในทุนเรือนหุ้นร้อยละ 20.43 และอยู่ในทุนสะสมต่าง ๆ ร้อยละ 23.70 เฉลี่ยสมาชิกมีหุ้นอยู่ ในสหกรณ์คนละ 482.65 บาท ส่วนด้านการลงทุนสหกรณ์ถือเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้ถึงร้อยละ 35.89 ของทุน ดำเนินงาน และอยู่ในลูกหนี้ร้อยละ 25.38 ลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารร้อยละ 6.89 ในสินค้าเพื่อจำหน่ายร้อยละ 12.52 ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ร้อยละ 15.38 ส่วนที่เหลือลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาปัจจุบันของสหกรณ์ร้านค้า ต้องประสบกับปัญหาที่มาจากทั้งภายนอก และภายในสหกรณ์เอง ในแทบทุกเรื่องของระบบบริหารจัดการสหกรณ์ นับตั้งแต่เป้าหมายที่กำหนดแต่แรกเริ่มตั้ง สหกรณ์ ต้องมีแหล่งสินค้าต่าง ๆ ที่จะนำมาจำหน่าย โดยให้สหกรณ์บริการที่จัดตั้งขึ้นเป็นแหล่งรวบรวม แปรรูป ผลิต สินค้าประเภทต่าง ๆ ทุกประเภท และเป็นศูนย์กลางให้สหกรณ์ร้านค้ารับไปจำหน่ายต่อไป ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้เช่นนั้น ทำให้สหกรณ์ร้านค้าต้องหาศูนย์ค้าส่งสินค้าด้วยตัวเอง ซึ่งต่อมาต้องประสบกับปัญหาด้านการสั่ง สินค้า การขนส่ง สต็อคสินค้า ทำให้มีต้นทุนด้านนี้เพิ่มมากขึ้น ต้องจำหน่ายในราคาที่สูงกว่า ร้านค้าปลีกปัจจุบันที่รวม ตัวกันเปิดสาขานับพัน นับร้อยแห่ง เพิ่มขึ้นทุกวัน และมีศูนย์กระจายสินค้าของตนเองครอบคลุมทั้งประเทศ ถึงปัจจุบัน สามารถผลิตสินค้าในชื่อแบรนด์ของตนได้เอง ตลอดจนค่านิยมในการซื้อสินค้าของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไป มากมาย การเข้าถึงแหล่งสินค้าง่ายและสะดวกกว่าไปที่สหกรณ์ และที่เป็นปัญหามากที่สุดในการให้บริการของ สหกรณ์ร้านค้าคือการเปิดจำหน่ายตามเวลาราชการเท่านั้น รวมทั้งจำนวนบุคลากรที่มีมากเกินกว่าร้านสะดวกซื้อ แผน การบริหารการดำเนินงานไม่เหมาะสมทันการ แต่ในขณะเดียวกันสหกรณ์ร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ สหกรณ์ส่วนใหญ่ที่ยังคง เปิดให้บริการอยู่ ที่เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ก็ใช้วิธีการให้เช่าสถานที่ เปิดรับผู้ค้าร่วม ทำให้การดำเนินธุรกิจตามวัตถุ ประสงค์ที่แท้จริง คือการจำหน่ายสินค้ามีการให้บริการน้อย ส่วนที่มีขนาดรองลงมาก็ใช้สหกรณ์เป็นเพียง บริการรับใช้ สมาชิกในส่วนพื้นที่สหกรณ์เองเท่านั้นเช่นสหกรณ์ในพื้นที่ของทหาร ตำรวจ โรงพยาบาล หรือเปิดไว้เพื่อใช้เป็นสถาน ที่ฝึกงานของนักศึกษา เช่นสหกรณ์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวะ โดยรวมในภาวะปัจจุบัน จากสภาพการ แข่งขันของการบริการประเภทร้านค้านี้ ส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ประกอบกิจการที่มีทุนดำเนินงานมาก มีระบบการ จัดการสินค้าที่ดี รวมทั้งการบริหารงานที่มีการวางแผนงานให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลอดเวลา ทำให้ สหกรณ์ร้านค้าที่มีอยู่ในประเทศไทยใกล้ที่จะต้องเลิกกิจการอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนที่เหลืออยู่ ถึงแม้จะมีการปรับปรุง รูปแบบ และวิธีการบริหารงาน ก็ไม่สามารถที่จะผลักดันตนเองขึ้นสู่จุดสูงได้อีก เพราะการแข่งขันเพื่อแบ่งส่วนตลาด เสียเปรียบผู้ค้ารายใหญ่มากมาย

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 12937 คน

จำนวนคนโหวต 40 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
20%
  ให้ 2 คะแนน
 
5%
  ให้ 3 คะแนน
 
8%
  ให้ 4 คะแนน
 
15%
  ให้ 5 คะแนน
 
53%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888