หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย...เพยาว์ กิมปฐม ในทุกๆปี กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะออกหนังสือ ข้อมูล และอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย (Peer Group) เป็นเอกสารเพื่อให้บริการใช้เป็นค่าอ้างอิง เทียบเคียงสถานะทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาด ประเภท ช่วงเวลา และสถานการณ์เดียวกัน ให้รู้จักตนเอง โดยมองเห็นภาพของฐานะการเงิน โครงสร้างและจุดอ่อน/จุดแข็งทางการเงินในด้านต่างๆ แต่สำหรับ ปี2553 นี้ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้ปรับ เปลี่ยนรูปโฉมการให้บริการใหม่ ที่ทันสมัย และอำนวยความสะดวก มากขึ้น โดยพัฒนาประยุกต์เป็นโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สะดวก รวดเร็วและง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค่าอ้างอิง เทียบเคียงข้อมูล E-PEER GROUP หรือ อิเล็กทรอนิกส์ PEER GROUP เป็นนวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีรูปแบบ หนึ่งที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้พัฒนาประยุกต์ขึ้นเพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ในการนำไปใช้เป็นค่าอ้างอิงในการ เทียบเคียงทางการเงินภายในกลุ่มของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดของสมาชิก ทุนดำเนินงาน และมีรายได้ ที่ใกล้เคียงกัน ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกัน ในช่วงเวลา และสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งสามารถเทียบเคียงย้อน หลังได้ตั้งแต่ปี2550 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของภาวะทางการเงินในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นแนวทาง ประกอบการตัดสินใจทางการเงิน และการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การใช้งาน E-PEER GROUP สามารถเลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูล แยกตามประเภทสหกรณ์ หรือ ประเภทย่อยของสหกรณ์ เลือกระดับของข้อมูลได้ 3 ระดับ ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ต้องการจะ เทียบเคียงในรุ่นเดียวกัน หรือรุ่นที่โตกว่าก็ได้เพื่อการอัฟเกรดหรือพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น การเทียบเคียงมี 3 ระดับ คือ ระดับสูงกว่ามาตรฐาน (Above Standard Level) ระดับมาตรฐาน (Standard Level) และ ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน (Below Standard Level) บทส่งท้าย ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย หรือ E-PEER GROUP เป็น ดัชนีชี้วัดทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในหลายๆ แง่มุม และด้วยความทันสมัยของ เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่อการนำค่าอ้างอิงเทียบเคียงมาใช้ได้ง่าย สะดวก และ รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยิ่งรู้ตนเองได้เร็วเท่าไร และรู้เท่าทันธุรกิจโดยรวม จะสามารถปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของตนได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป และหากท่านใดสนใจอยากทดลอง ใช้ ขณะนี้ ระบบ E-PEER GROUP พร้อมใช้งานและได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทาง การเงินแล้ว( http://statistic.cad.go.th)

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 8277 คน

จำนวนคนโหวต 14 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
7%
  ให้ 2 คะแนน
 
7%
  ให้ 3 คะแนน
 
7%
  ให้ 4 คะแนน
 
14%
  ให้ 5 คะแนน
 
64%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888