หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย....เพยาว์ กิมปฐม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ปี54 มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น ข้อบ่งชี้จากเศรษฐกิจ ปี53 จำนวน10,530 แห่ง สมาชิกกว่า 11 ล้านคนเศษ ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจที่มีผลกระทบหลายด้าน มีกำไรกว่า 4 หมื่นล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2552 มูลค่าธุรกิจในรอบปี 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปี 2552 การลงทุนโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกด้าน และมีทุนสำรองเพิ่มขึ้นกว่า 5 พันล้านบาท ดังนั้นคาดการณ์ว่าในปี 2554 แนวโน้มธุรกิจสหกรณ์มีโอกาสจะขยายเพิ่มขึ้น 12% คิดเป็นมูลค่า 1.66 ล้านล้านบาท ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย 10,530 แห่ง ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคนเศษ (56.72% ภาคการเกษตร) คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของประชากรทั้งประเทศ ดำเนินกิจการภายใต้ทุนดำเนินการ 1.31 ล้านล้านบาท บริหารจัดการ 5 ธุรกิจหลัก สร้างมูลค่าธุรกิจ 1.48 ล้านล้านบาท (83.69% นอกภาคการเกษตร) คิดเป็นร้อยละ 14.77 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) สหกรณ์นอกภาคการเกษตรเน้นให้สินเชื่อมากที่สุดร้อยละ 68.07 ขณะที่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเน้นรวบรวมผลิตผล/แปรรูปมากที่สุดร้อยละ 32.57 และร้อยละ 64.85 ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจสร้างกำไรสุทธิทุกกลุ่ม (90.49% นอกภาคการเกษตร) สมาชิกนอกภาคการเกษตรมีเงินออมเฉลี่ยต่อคนสูงกว่าหนี้เฉลี่ยต่อคน 1.08 เท่า ขณะที่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีเงินออมเฉลี่ยต่อคนต่ำกว่าหนี้เฉลี่ยต่อคน 0.78 เท่า และ 0.51 เท่า โดยรวมถือว่าเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยปี 2553 มีพัฒนาการที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ และสร้างกำไรสุทธิทุกกลุ่ม สมาชิกมีเงินออมสูงกว่าหนี้ และการควบคุมภายในส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80.94 คาดการณ์ว่าแนวโน้มในปี2554 ธุรกิจสหกรณ์จะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยดีอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 โดยมูลค่าธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.75 คิดเป็นมูลค่า 1.66 ล้านล้านบาท ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร 3,695 แห่ง ประกอบด้วย 3 ประเภทสหกรณ์ สมาชิกกว่า6.3 ล้านคนเศษ (97.78% เกษตร) คิดเป็นร้อยละ 9.40 ของประชากรทั้งประเทศ ดำเนินกิจการภายใต้ทุนดำเนินการ 140,290.77 ล้านบาท บริหารจัดการ 5 ธุรกิจหลัก สร้างมูลค่าธุรกิจ 234,514.66 ล้านบาท (95.54% เกษตร)เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 8.85 คิดเป็นร้อยละ 15.83 ของมูลค่าธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยทั้งประเทศ ผลตอบแทนสร้างกำไรสุทธิทุกประเภทสหกรณ์ (95.26% เกษตร) อย่างไรก็ตามทุกประเภทสหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมค่อนข้างสูงเกินกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป (95.72% เกษตร) สมาชิกมีหนี้สูงกว่าเงินออม 1.27 เท่า (เกษตรกรมากสุด 2.60 เท่า) และการควบคุมภายในส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-ดีมากร้อยละ 82.83 (นิคมมากสุด 92.11%) แนวโน้มเศรษฐกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรในปี 2554 คาดว่าธุรกิจสหกรณ์จะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยดีอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 โดยมูลค่าธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.68 คิดเป็นมูลค่า 271,302.22 ล้านบาท ภาวะเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรสหกรณ์ไทย 2,723 แห่ง ประกอบด้วย 4 ประเภทสหกรณ์ สมาชิกกว่า 4 ล้านคนเศษ คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของประชากรทั้งประเทศ (61.35% ออมทรัพย์) ดำเนินกิจการภายใต้ทุนดำเนินการ 1.17 ล้านล้านบาท บริหารจัดการ 5 ธุรกิจหลัก สร้างมูลค่าธุรกิจ 1.24 ล้านล้านบาท (95.71% เกษตร) คิดเป็นร้อยละ 83.69 ของมูลค่าธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยทั้งประเทศ โดย 2 ประเภทสหกรณ์ (ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน) เน้นธุรกิจให้สินเชื่อมากที่สุด ส่วนอีก 2 ประเภทสหกรณ์ คือสหกรณ์ร้านค้า จัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายมากที่สุด และสหกรณ์บริการจัดการรวบรวมผลิตผล/แปรรูปมากสุด ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจสร้างกำไรสุทธิทุกประเภทสหกรณ์ (97.18% ออมทรัพย์) สมาชิกมีเงินออมสูงกว่าหนี้ 1.08 เท่า (ร้านค้าสูงสุด 6.09 เท่า) และการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี-ดีมากร้อยละ 84.39 (94.09% ออมทรัพย์) แนวโน้มในปี 2554 ธุรกิจสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยดีอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 โดยธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.97 คิดเป็นมูลค่า 1.37 ล้านล้านบาท สำหรับพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานสำคัญของภาคสหกรณ์ไทย ปี 2553 หลายตัวมีแนวโน้มที่สดใส และมีพืชเศรษฐกิจที่โดดเด่น 3 ตัวคือ 1) ยางพารา มูลค่าการรวบรวม 35,508.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 6.89 2) ข้าวเปลือกมูลค่าการรวบรวม 18,626.81 ล้านบาท บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 24.75 และ3) มันสำปะหลัง มูลค่าการรวบรวม 668.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ค่อนข้างสูงถึง 1.66เท่าตัว อย่างไรก็ตามภาคสหกรณ์ไทยยังมีพืชสำคัญอีกหลายตัวที่เป็นสินค้าจำเป็นและตลาดต้องการค่อนข้างสูง อาทิ กล้วยหอม กาแฟ ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น บทสรุป ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยรอบปี 2553 ทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรโดยรวมถือว่าค่อนข้างดี การจัดการธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ และสร้างกำไรสุทธิทุกประเภทกลุ่ม การควบคุมภายในค่อนข้างดี - ดีมาก สมาชิกโดยรวมมีเงินออมเฉลี่ยสูงกว่าหนี้เฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ปี 2553 ภาคสหกรณ์ไทยยังจำเป็นต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและเรียกความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม ณ ช่วงเวลานั้นได้มากที่สุด ซึ่งน่าจะทำให้เศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยเดินหน้าขึ้นได้มากกว่านี้ ตาราง 1 การจัดการ 5 ธุรกิจหลักภาคสหกรณ์ไทย : แยกตามประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตาราง 2 ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจภาคสหกรณ์ไทย : แยกตามประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ***********************

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 7055 คน

จำนวนคนโหวต 7 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน
 
14%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน
 
14%
  ให้ 5 คะแนน
 
71%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888