หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ที่มา : โดย...เพยาว์ กิมปฐม ปี 2553 นับเป็นอีกปีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ภาคภูมิใจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อ ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะธุรกิจภาคสหกรณ์ และเป็นความภาคภูมิใจติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน คือ รางวัลดีเด่น: กระบวนงานการพัฒนาระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss) ในปี 2551 ต่อ ด้วย รางวัลชมเชย : กระบวนงานการให้บริการระบบสนันสนุนการตัดสินใจที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม ของสหกรณ์ภาคการเกษตร (SEVA2009) ในปี 2552 และ คว้ารางวัลดีเด่น : กระบวนงานการให้บริการระบบสนัน สนุนการตัดสินใจที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตร (SEVA2009) ปี 2553 ได้ เป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สหกรณ์ จึงเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาเครื่องมือ ซี-วา:SEVA (Social & Economic Value Added) ขึ้นเพื่อให้สหกรณ์ใช้ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา วางแผนกลยุทธ์ในอนาตค และเป็นตัวขับเคลื่อนให้สหกรณ์ก้าวหน้า รวมถึงการใช้ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์เพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนมีแนวทางสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ สหกรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเผชิญอยู่ได้ SEVA2009 พัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือนำทาง หรือสนับสนุนการคิดและตัดสินใจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสหกรณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถ ใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ โดย ประสิทธิภาพของเครื่องมือสามารถคำนวณ ส่งสัญญาณ ภาพ และให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจกำหนดทาง เลือกกลยุทธ์การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน 3 แนวทาง เลือก 1) การเก็บเกี่ยวกำไร 2) การประหยัดทุน 3) การหว่านทุนหวังกำไร ตลอดจนวิธีการขับเคลื่อน 3 ทาง คือ 1) ขับเคลื่อนมูลค่าทางการเงิน 2) ขับเคลื่อน มูลค่าทางการดำเนินงาน 3) ขับเคลื่อนมูลค่าทางสังคม SEVA2009 เป็นสัญญาณเตือนภัยด้านศักยภาพการดำเนินงาน แสดงให้เห็นถึงความ สามารถของผู้บริหารในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนิน งานของธุรกิจ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่นับรวมต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของต้น ทุนของธุรกิจ ทำให้ผลกำไรที่ได้หลังหักต้นทุนเงินทุน เป็นผล กำไรที่แท้จริงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผลลัพธ์ SEVA จึงเป็นตัวชี้ให้ผู้บริหารตระหนักความสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพย์สินที่ลงทุนไปให้ เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของจากการคำนึงถึงต้นทุนของเงินทุนที่ใช้บริหารอยู่ สะท้อน การใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริหารให้ความสำคัญ ในเรื่องของการจัดการสินทรัพย์ ผู้บริหารควรนำแนว คิดของการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าและสร้างศักยภาพให้แก่องค์กร นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้แนวนโยบายเร่งด่วน หลังรับรางวัลดีเด่น นวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้บริการประชาชน คือเร่งดำเนินการนำนวัตกรรมทางการเงินSEVA2009 สู่การใช้จริงให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริงในสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการ เกษตร ในปีงบประมาณ 2554 นี้โดยเร็ว ตลอดจนความพร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเงิน เพื่อให้บริการภาคประชาชนสร้าง ความเข้มแข็งทางธุรกิจที่เป็นฐานรากในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ***********************************

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 7749 คน

จำนวนคนโหวต 12 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
8%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน
 
8%
  ให้ 4 คะแนน
 
25%
  ให้ 5 คะแนน
 
58%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888