รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : ศทส.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานระบบควบคุมภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ บนฐานข้อมูลใหม่
วัน-เวลา : 9 กรกฏาคม2563 09:00น. - 9 กรกฏาคม2563 16:00น.
รายละอียด :
ศทส.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานระบบควบคุมภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ บนฐานข้อมูลใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี และผู้ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด และกองกำกับสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด