รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : กกส.จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น ผ่าน Web Conference รุ่นที่ 2
วัน-เวลา : 17 กรกฏาคม2563 09:00น. - 17 กรกฏาคม2563 16:00น.
รายละอียด :

กกส.จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสุญและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สืนและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ผ่าน Web Conference รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด