รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : สพถ.จัดการฝึกอบรม เรื่อง"รอบรู้เรื่องภาษี เพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"ผ่านระบบ GIN Conference
วัน-เวลา : 2 กรกฏาคม2563 09:00น. - 2 กรกฏาคม2563 15:00น.
รายละอียด :
สพถ.จัดการฝึกอบรม เรื่อง\"รอบรู้เรื่องภาษี เพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร\"ผ่านระบบ GIN Conferenceในวันพฤฆัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด