รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : อตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2563
วัน-เวลา : 13 กุมภาพันธ์2563  - 13 กุมภาพันธ์2563 
รายละอียด :
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 2/2563
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด