รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : อตส. เข้าร่วมประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
วัน-เวลา : 5 กุมภาพันธ์2563  - 5 กุมภาพันธ์2563 
รายละอียด : เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร \"การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ปี 2563\"
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด