รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : อตส.เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้และเงินรับฝากของสอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก.
วัน-เวลา : 4 กุมภาพันธ์2563  - 4 กุมภาพันธ์2563 
รายละอียด : เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้และเงินรับฝากของสหกรณ์ เพื่อร่วมพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้และเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด