Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ที่มา :  เพยาว์  กิมปฐม

 
          ความเดิมตอนที่ 1 ได้อธิบายถึง ที่มาเครื่องมือทางการเงิน (Tool Financial) ช่วงปี 2548-53 รวมถึง
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงของเครื่องมือทางการเงิน ( Tool  Financial)  อย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน  ที่ช่วยสนับ
สนุน หรือกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจด้วยตนเองให้กับขบวนการสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเงินอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยทิ้งท้ายในตอนที่ 1 ด้วยการอธิบายความหมาย  คำว่า EVA (อี-วี-เอ) :
Economic Value Added : มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ  ที่นำมาประยุกต์เป็น SEVA (ซี-วา) : Socail & Economic
Value Added : มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 
 
 
          คงเป็นบทสรุปได้ว่า ทำไมต้อง SEVA ด้วยคุณสมบัติของเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น และภาพความสัมพันธ์
โยงใยกันอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน หากผู้ใช้คิดตามอย่างเป็นระบบ เริ่มจากระบบวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน
จุดแข็ง และโอกาสทางการเงินใน 6 มิติทางการเงิน (CAMELS Analysis) เพื่อสะท้อนภาพภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงิน ต่อด้วยระบบให้สัญญาณภาพเตือนภัยและการเฝ้าระวังทางการเงินใน 3 เรื่องสำคัญที่อาจกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน(CFSAWS:ss) สู่ระบบสนับสนุน การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับองค์กร (SEVA)  คงจะสะท้อนภาพองค์รวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ได้
อย่างมีเหตุและผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกเหนือจากภารกิจบริการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (Auditing) เพื่อสร้างความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือทางการเงินให้กับสหกรณ์เป็น
ประจำทุกปี อีกภารกิจหนึ่งคือการสนับสนุนเครื่องทางการเงิน (Tool Financial) เพื่อให้สหกรณ์ใช้ตรวจสอบด้วย
ตนเองอย่างง่ายและเป็นรูปธรรม น่าจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงินให้กับ
สหกรณ์ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 7429 คน จำนวนคนโหวต 12 คน

  จำนวนคนโหวต 12 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
8%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
58%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional