Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ทบทวนความจำ – สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย EVA ตอนที่ 1และ2 

           มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ หรือ Economic Value Added: EVA
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยคำนวณได้จากการนำต้นทุนเงินทุนที่ใช้ไป (Capital Charge) หรือต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของเงินทุนที่ถูกนำมาใช้ในกิจการ มาหักออกจากกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) ที่ได้มีการ
ดึงเอารายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนดำเนินงานปกติออกจากกำไรสุทธิ และเมื่อองค์กรสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(EVA > 0) หรือสร้างรายได้เหนือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด แสดงว่าองค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และทำให้คาดหวังการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

           วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2548 – 2550: มูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐกิจในปี 2549 และปี 2550 ที่ปรับตัวดีขึ้นมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปในอัตราเร่งมากกว่า การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรเอง ทำให้เกิดประเด็นคำถามว่าแหล่งสำคัญของเงินทุนที่ใช้ไปควรมาจากหนี้สินหรือจากทุนของสหกรณ์ ? อีกทั้งการขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของ สหกรณ์ด้วยการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืน (Sustainability) ในระยะยาวหรือไม่ ?

พัฒนา EVA สู่ SEVA
           จากแนวความคิดในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร
ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยทีมงานส่วนวิจัยและ
พัฒนาสารสนเทศทางการเงิน ได้ทำการศึกษาเรื่อง
  ‘มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA)’  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ และด้วยสหกรณ์เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยสมาชิกซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ของสหกรณ์ ทำให้การบริหารจัดการในบางครั้งอาจสร้างปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของเหล่าสมาชิก ทีมงานส่วนวิจัยฯ จึงได้ริเริ่มนำมุมมองทางสังคมของสหกรณ์เข้าไปปรับใช้ร่วมกับ EVA และสร้าง
เป็น
'มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม (SEVA)’  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการของสหกรณ์
โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวขององค์กรสหกรณ

           
สหกรณ์เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยสมาชิกที่สามารถมีบทบาทเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้
หลายบทบาทในเวลาเดียวกัน ทำให้การบริหารจัดการสหกรณ์ในบางครั้ง อาจสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Conflicts of Economic Interests) ของเหล่าสมาชิก เช่น สมาชิกในฐานะที่เป็นผู้ขายผลผลิตให้สหกรณ์ ย่อมต้องการให้สหกรณ์รับซื้อผลผลิตในราคาสูง แรงจูงใจดังกล่าวส่งผลด้านลบต่อกำไรของสหกรณ์ และขัดแย้งกับความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ในฐานะผู้ถือหุ้น ที่ย่อมต้องการให้สหกรณ์สร้างผลกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวฉุดรั้งแรงจูงใจของสมาชิกในการ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สหกรณ์ ดังนั้น มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือ Social and Economic Value Added: SEVA จึงเป็น
การนำแนวคิดของ EVA มาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์และปรับเพิ่มมุมมองทางสังคมของ สหกรณ์ โดยนำมาใช้ในการ
วางแนวปฏิบัติในเรื่องที่มาและการจัดสรรผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งงบประมาณ เพื่อการลงทุนทางสังคม
ให้กับสมาชิก ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 1

SEVA วัฎจักรแห่งการสร้างความยั่งยืน : สหกรณ์จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อเมื่อสหกรณ์สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมที่แวดล้อมสหกรณ์นั้นๆ โดยมูลค่าเพิ่มนี้จะถูกขับเคลื่อนโดย
ตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางการเงิน (Financial Value Drivers) ตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางการดำเนินงาน (Operational
Value Drivers) และตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางสังคม (Social Value Drivers) โดยตัวขับเคลื่อนมูลค่า (Value Drivers)
เหล่านี้ จะเป็นแนวทางการปฎิบัติ (Best Practice) ในการบริหารจัดการสหกรณ์ อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สหกรณ์

   
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 11458 คน จำนวนคนโหวต 71 คน

  จำนวนคนโหวต 71 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
8%
  ให้ 2 คะแนน
 
8%
  ให้ 3 คะแนน
 
15%
  ให้ 4 คะแนน
 
15%
  ให้ 5 คะแนน
 
52%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional